Xuất bản thông tin

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH: HOÀNG QUẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2011-2012
STT
Họ và tên
Ngày, tháng,
năm sinh
Trình độ CM
Chuyên môn
đào tạo
Phân công chuyên môn
năm học 2011-2012
Kiêm nhiệm
Tổng số tiết
Ghi chú
TC
ĐH
1
Vũ Đình Cừ
24-06-1960
 
x
 
Tiểu học
Hiệu trưởng - Dạy thay
 
2
 
2
Trần Thị Hợp
20-09-1961
 
x
 
Tiểu học
Phó hiệu trưởng - Dạy thay
 
4
 
3
Nguyễn Thị Phương
06/01/1977
 
x
 
Tiểu học
Dạy bộ môn
TPT Đội
8
 
4
Đoàn Thị Thu Hường
13-11-1975
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 1A
Tổ phó tổ 1
23
 
5
Ngô Thị Lan
19-10-1960
x
 
 
Tiểu học
Dạy lớp 1B
 
23
 
6
Nguyễn Thị Huyên
10/10/1961
x
 
 
Tiểu học
Dạy lớp 1C
 
23
 
7
Phạm Thị Phú
20-06-1961
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 1D
Tổ trưởng Tổ1
23
 
8
Lê Thị Điệp
29-12-1986
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 1Đ
 
23
 
9
Phạm Thị Hằng
25-07-1960
x
 
 
Tiểu học
Dạy lớp 2A
 
23
 
10
Đinh Thị Hải
18-08-1962
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 2B
T.trưởng Tổ2+3
23
 
11
Trần T.Tuyết Nhung
10/12/1976
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 2C
Tổ phó+TKHĐ
23
 
12
Lê Thị Liên
26-07-1957
x
 
 
Tiểu học
Dạy lớp 3A
 
23
 
13
Hoàng Thị Toán
25-06-1961
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 3B
 
23
 
14
Lương Thị Bông
03/04/1960
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 3C
 
23
 
15
Phan Thị Lân
13-05-1960
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 3D
 
23
 
16
Mạc Thế Vinh
05/02/1988
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 4A
Bí thư chi đoàn
23
 
17
Nguyễn Thị Hoà
26-07-1960
 
x
 
Sinh hoá
Dạy lớp 4B
T.trưởng Tổ4+5
23
 
18
Nguyễn Thị Liên
30-08-1959
x
 
 
Tiểu học
Dạy lớp 4C
 
23
 
19
Pham Thị Minh Thu
15-10-1977
 
 
x
Tiểu học
Dạy lớp 5A
 
23
 
20
Trịnh Thị Tuyết
20-06-1979
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 5B
Tổ phó tổ 4+5
23
 
21
Nguyễn Thị Cải
16-10-1958
 
x
 
Văn sử
Dạy lớp 5C
 
23
 
22
Nguyễn Thị Diệu
14-08-1957
x
 
 
Tiểu học
Dạy bộ môn + Dạy thay
 
15
 
23
Nguyễn Thị Hoà
01/05/1979
 
x
 
Tiểu học
Dạy bộ môn + Dạy thay
 
16
 
24
Nguyễn Sĩ Độ
20-05-1956
 
x
 
Tiểu học
Dạy thể dục + Dạy bộ môn
 
22
 
25
Nguyễn T.Thuý Mai
   19-08-1982
 
 
x
N. Ngữ
Dạy Ngoại ngữ
 
22
 
26
Phạm Hồng Luyến
29-06-1979
 
 
x
N. Ngữ
Dạy Ngoại ngữ
 
22
 
27
NguyễnThanh Hương
21-12-1987
x
 
 
Mỹ Thuật
Mỹ Thuật
 
20
 
28
Đặng T.Thanh Thuỷ
03/05/1979
 
x
 
Mỹ Thuật
Nghỉ TS
 
 
 
29
Phạm Thị Hà
20-10-1977
 
x
 
Âm nhạc
Nghỉ TS
CTCĐ
 
 
30
Dương Thị Tâm
28-05-1976
 
x
 
Âm nhạc
Dạy âm nhạc
HĐTT
23
 
31
Ngô Trường Giang
24-5-1985
 
x
 
Thể dục
Dạy Thể Dục
 
22
 
32
Mai Thị Hiền Thảo
27-04-1984
 
x
 
Tin học
Tin học- Văn thư
 
 
 
33
Mạc Thanh Nga
10/01/1977
x
 
 
Kế toán
Thư viện - Thiết bị
Thủ quỹ
 
 
34
Đặng Thị Hải
10-111981
x
 
 
Kế toán
Kế toán
TT tổ VP+Ytế
 
 
35
Nguyễn Thanh Hằng
15-02-1987
 
x
 
Tiểu học
Dạy thay + Dạy bộ môn
 
 
 
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
(Đã ký)