Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015

CÔNG KHAI KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG KHAI KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ TOÁN                                                     CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015

 

 

 

 

 

ĐVT: Triệu đồng

TT

Nội dung

Biên chế được giao năm 2015 (người)

Biên chế TH theo đề án 25

Biên chế có mặt

Dự toán giao năm 2015

Tổng số

Trong đó

Ngân sách bổ sung chi cho CB-GV có hệ số lương dưới 2,34

 

Tổng số

40

 

40

4,178

30

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

 

3,375

30

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

680

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

115

 

4

Chi các khoản chi khác

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Hiền

 

 

 

Vũ Đình Cừ