Xuất bản thông tin

Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên

Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên


 

Giáo viên

Tổng số

Trong đó nữ

Chia theo chế độ lao động

Trong tổng số

Biên chế

Hợp đồng

Thỉnh giảng

Dân tộc

Nữ dân tộc

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên

36

32

36

32

 

 

 

 

 

 

1. Xếp loại giáo viên tiểu học

30

27

30

27

 

 

 

 

 

 

Chia ra: Xuất sắc

17

16

17

16

 

 

 

 

 

 

Khá

11

9

11

9

 

 

 

 

 

 

Trung bình

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

Kém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đánh giá về đạo đức

30

27

30

27

 

 

 

 

 

 

Chia ra: Tốt

17

16

17

16

 

 

 

 

 

 

Khá

13

11

13

11

 

 

 

 

 

 

Trung bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đánh giá về chuyên môn

30

27

30

27

 

 

 

 

 

 

Chia ra: Tốt

17

16

17

16

 

 

 

 

 

 

Khá

11

9

11

9

 

 

 

 

 

 

Trung bình

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

Kém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xếp loại cán bộ quản lý

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

Chia ra: Xuất sắc

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

Khá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xếp loại nhân viên

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

Chia ra: Xuất sắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khá

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

Trung bình

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Kém