Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu - KHỐI 1

Thời khóa biểu - KHỐI 1


 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2011 - 2012 - Học kỳ 2

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 1

Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

2

1

C cờ

 

Cờ

Cờ

Cờ

2

Tviệt   

 

Tviệt   Huyên

Tviệt   Phú

TC         Hằng

3

Tviệt   

 

Tviệt   Huyên

Tviệt   Phú

TNXH   Hằng

4

Toán

 

Toán   Huyên

Toán   Phú

Hát         Hằng

5

TV    

 

T.ôn    Huyên

Đđức  Phú

Đ đức    Hằng

3

1

MT    

Toán    Lan

Tviệt  Huyên

TNXH   Diệu

 

2

Hát   

T.ôn     Lan

Tviệt   Huyên

TC        Diệu

 

3

Tviệt    

Tviệt    Lan

Toán   Huyên

TV        Phú

 

4

Tviệt    

Tviệt    Lan

TV.ôn Huyên

TV        Phú

 

5

 

 

 

 

 

4

1

Tviệt    

Tviệt    Lan

MT     Hương

Tviệt   Phú

T.ôn    Điệp

2

Tviệt   

Tviệt    Lan

TD    Giang

Tviệt   Phú

T.ôn     Điệp

3

Anh     

Toán    Lan

Tviệt   Huyên

Toan   Phú

TV      Điệp

4

Toán  

TVôn   Lan

Tviệt   Huyên

MT     Hương

TV      Điệp

5

 

 

 

 

 

5

1

Tviệt  

 

Tviệt  Huyên

Tviệt   Phú

 

2

Tviệt   

 

Tviệt  Huyên

Tviệt   Phú

 

3

TD      

 

Toán  Huyên

Anh     Luyến

 

4

TV     

 

Anh    Luyến

Toán   Phú

 

5

 

 

 

 

 

6

1

Tviệt   

 

Tviệt  Huyên

Hát       Hà

 

2

Tviệt   

 

Tviệt  Huyên

Toán     Phú

 

3

Anh    

 

Hát    Hà

Tviệt     Phú

 

4

Toán  

 

Toán  Huyên

Tviệt     Phú

 

5

SH

 

 

SH

 

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

2

1

 

 

 

 

 

2

 

Anh     Mai

TNXH Diệu

TH       Phú

Tviệt   Điệp

3

 

Anh     Mai

TC       Diệu

TH       Phú

Tviệt   Điệp

4

 

Tviệt    Lan

Anh    Luyến

HĐTT  Phú

Toán   Điệp

5

 

Tviệt    Lan

Đ đức  Diệu

 

TV.ôn  Điệp

3

1

TNXH   Diệu

Toán    Lan

 

Hát

TD    Giang

2

TC         Diệu

T.ôn     Lan

 

TD

Anh    Luyến

3

Đạo đức Diệu

TV       Lan

 

MT  

Tviệt   Điệp

4

 

TV       Lan

 

 

Tviệt   Điệp

5

 

 

 

 

 

4

1

 

TC      Diệu

TV  Huyên

TH       Phú

Tviệt   Điệp

2

 

TNXH Diệu

T.ôn Huyên

TH        Phú

Tviệt   Điệp

3

 

TD      Diệu

T.ôn Huyên

Anh      Luyến

MT    Hương

4

 

Đ đức Diệu

T.ôn Huyên

 

Toán   Điệp

5

 

 

 

 

 

5

1

T. ôn    Hường

MT Hương

 

TH       Phú

Tviệt    Điệp

2

T. ôn    Hường

Hát     Tâm

 

TH       Phú

Tviệt    Điệp

3

TV ôn  Hường

Tviệt   Lan

 

HĐTT  Phú

TV.ôn  Điệp

4

TV       Hường

Tviệt   Lan

 

 

Toán   Điệp

5

 

 

 

 

 

6

1

 

Toán     Lan

 

TH       Phú

Tviệt   Điệp

2

 

T.ôn      Lan

 

TH       Phú

Tviệt   Điệp

3

 

Tviệt     Lan

 

TH       Phú

Anh    Luyến

4

 

Tviệt     Lan

 

 

Toán   Điệp

5

 

SH

 

 

SH