Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 2015-2016


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ     THỜI KHÓA BIỂU      
KHỐI LỚP 1
      Năm học: 2015 - 2016 Thực hiện từ ngày 05/9/2015    
THỨ TIẾT LỚP 1A LỚP 1B LỚP 1C LỚP 1D LỚP 1E  
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU    
2   C cờ     Cờ Cờ   Cờ          
1 Tviệt   Nhàn   Tviệt    Huyên   Tviệt   Hường   Tviệt   Phú TH  Phú   Tviệt   Hòa    
2 Tviệt   Nhàn   Tviệt   Huyên   Tviệt   Hường   Tviệt   Phú TH   Phú   Tviệt   Hòa    
3 Hát    Hà   Toán   Huyên   Toán   Hường   Toán   Phú TH   Phú   Toán   Hòa    
4 Toán   Nhàn   TH      Huyên   TH     Hường   TH       Phú        TH      Hòa    
5                        
3 1 Anh    Mai Tviệt   Nhàn Tviệt   Huyên   Anh    Luyến  Tviệt   Hường Tviệt   Phú TNXH  Yến  Tviệt    Hòa TD   Độ    
2 Anh    Mai Tviệt   Nhàn Tviệt   Huyên   Anh    Luyến  Tviệt   Hường Tviệt   Phú Đđức    Yến Tviệt    Hòa TNXH  Độ    
3 MT     Thủy Toán   Nhàn Toán     Huyên   MT     Hương TH     Hường Toán   Phú HĐTTT  Yến Hát      Hà TH      Hòa    
4 TC     Thủy TH    Nhàn TH        Huyên   TC     Hương TD   Độ Hát      Hà   TH       Hòa TH      Hòa    
5                        
4 1 TH     Nhàn   Anh    Mai Tviệt   Huyên Tviệt   Hường   Tviệt   Phú MT     Hương   Toán  Hòa    
2 TH    Nhàn   Anh    Mai Tviệt   Huyên Tviệt   Hường   Tviệt   Phú MT     Hương   TH     Hòa    
3 Tviệt  Nhàn   MT     Hương TNXH    Yến Toán   Hường   Toán   Phú TD     Giang   Tviệt  Hòa    
4 Tviệt   Nhàn   TC     Hương Đ đức    Yến TH     Hường   TH    Phú     Tviệt   Hòa    
5                        
5 1 TD        Độ Tviệt    Nhàn TD    Giang   Hát      Hà TH     Hường Tviệt   Phú TH     Yến   Toán  Hòa    
2 TNXH  Độ Tviệt    Nhàn Toán    Huyên   Toán   Hường TH     Hường Tviệt   Phú HĐTT Yến   Đ.đức  Độ    
3 Đ đức  Độ Toán    Nhàn Tviệt   Huyên   Tviệt  Hường Đ.đức   Yến Toán   Phú TC   Hương   Tviệt  Hòa    
4 Hát      Hà TH      Nhàn Tviệt   Huyên   Tviệt  Hường TNXH   Độ TH       Phú     Tviệt   Hòa    
5                        
6 1 Tviệt  Nhàn   Toán     Huyên TH      Huyên Tviệt  Hường   Anh    Mai  TH   Phú Anh    Luyến  Toán  Hòa    
2 Tviệt   Nhàn   Hát    Hà TH      Huyên Tviệt  Hường   Anh   Mai  TH   Phú Anh    Luyến  TH     Hòa    
3 Toán  Nhàn   Tviệt     Huyên TH      Huyên Toán  Hường   Tviệt   Phú Hát      Hà MT     Hương Tviệt  Hòa    
4 TH   Nhàn   Tviệt    Huyên TH      Huyên TH     Hường   Tviệt   Phú   TC     Hương Tviệt   Hòa    
5 SH      SH