Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

Năm học 2011 - 2012 - Học kỳ 2

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 3

Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

3A

3B

3C

3D

2

1

C cờ

C cờ

 

C cờ

2

TĐọc     Liên

TD          Giang

 

TĐọc     Lân

3

KC        Liên

TĐọc      Toán

 

KC        Lân

4

Toán      Liên

KC         Toán

 

Toán      Lân

5

Ctả        Liên

Toán       Toán

 

Đ đức    Lân

3

1

Hát         Tâm

Toán         Toán

 

TD           Giang

2

MT         Hương

Ctả            Toán

 

Toán        Lân

3

Toán         Liên

Anh          Mai

 

Ctả           Lân

4

TNXH      Liên

Anh          Mai

 

TNXH     Lân

5

 

 

 

 

4

1

Anh         Luyến

Tđoc       Toán

TD         Giang 

Tập đọc     Lân

2

Anh         Luyến

Toán       Toán

MT         Hương

Toán          Lân

3

Tđọc       Liên

TViết      Toán

Tin         Thảo

MT         Hương

4

Toán       Liên

TNXH   Toán

Tin         Thảo

Tập Viết    Lân

5

Tviết       Liên

TC        Toán

 

Hát            Hà

5

1

TD              Độ

Toán         Toán

 

Toán          Lân

2

TD              Độ

Hát           Tâm

 

Ctả            Lân

3

Toán        Liên

LT&câu   Toán

 

LT&câu     Lân

4

Ctả   Liên

TNXH    Toán

 

Tcông        Lân

5

 

 

 

 

6

1

Anh        Luyến

Toán         Toán

TD       Giang

TLV         Lân

2

Anh        Luyến

TLV         Toán

Hát        Hà

TD          Giang

3

TLV        Liên

TD            Giang

TLV      Bông

Toán        Lân

4

Toán       Liên

Ctả            To¸n

TNXH   Bông

TNXH     Lân

5

SH

SH

SH

SH

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

3A

3B

3C

3D

2

1

 

 

 

 

2

 

 

TĐọc     Bông

 

3

 

 

KC        Bông

 

4

 

 

Toán      Bông

 

5

 

 

Đ đức   Phương

 

3

1

Toán       Liên

 

Toán      Bông

T.ôn        Lân

2

Đạo đức Liên

 

Ctả        Bông

TVôn      Lân

3

TVôn      Liên

 

Tập Viết  Bông

Anh       Mai

4

TC          Diệu

 

TV.ôn    Bông

Anh       Mai

5

 

 

 

 

4

1

 

 

Anh      Luyến

 

2

 

 

Anh      Luyến

 

3

 

 

Tđọc     Bông

 

4

 

 

Toán     Bông

 

5

 

 

 

 

5

1

T.ôn       Liên

Đạođức  Toán

Toán      Bông

Anh          Mai

2

T.ôn       Liên

MT        Hương

Cta        Bông

Anh          Mai

3

Ctả         Liên

T.ôn       Toán

LT&câu  Bông

Tin            Thảo

4

TNXH    Liên

TV ôn     Toán

TNXH   Bông

Tin            Thảo

5

 

 

Tcông   Bông

 

6

1

 

Tịn           Thảo

Anh         Luyến

 

2

 

Tin           Thảo

Anh         Luyến

 

3

 

Anh          Mai

Toán        Bông

 

4

 

Anh          Mai

T. ôn       Bông

 

5