Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018


 

 

 

 

LỚP

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

 

THỨ 4

 

 

THỨ  5

 

 

THỨ 6

 

 

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

1A

HĐTT

ANH

T.VIỆT

T.VIỆT

ÂN

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

MT

ANH

T.VIỆT

T.VIỆT

TN&XH

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

MT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

1B

HĐTT

TN&XH

T.VIỆT

T.VIỆT

MT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

ÂN

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

MT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

ANH

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

1C

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

 

 

 

 

ANH

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

 

 

 

 

TN&XH

KNS

T.VIỆT

T.VIỆT

1D

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

HĐNG

ANH

TOÁN

TN&XH

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

MT

TOÁN

TOÁN

KNS

T.VIỆT

T.VIỆT

1E

 

 

 

 

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

HĐNG

 

 

 

 

T.VIỆT

T.VIỆT

TANN

TOÁN

 

 

 

 

2A

HĐTT

TOÁN

ANH

Đ.Đ

TOÁN

ÂN

T.VIỆT

T.VIỆT

ANH

MT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

TN&XH

TOÁN

MT

T.VIỆT

T.VIỆT

2B

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

MT

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

ÂN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

MT

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

ANH

T.VIỆT

TN&XH

2C

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

 

 

 

 

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

2D

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

ANH

HĐNG

TOÁN

T.VIỆT

TD

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

TANN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

KNS

T.VIỆT

T.VIỆT

2E

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

HĐNG

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

TD

TOÁN

THKT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TD

TOÁN

KNS

T.VIỆT

T.VIỆT

3A

 

 

 

 

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

ANH

 

 

 

 

T.VIỆT

TOÁN

TIN

TIN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

TD

3B

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

ANH

TOÁN

ÂN

Đ.Đ

T.VIỆT

T.VIỆT

ANH

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

TANN

TOÁN

T.VIỆT

ANH

T.VIỆT

3C

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

ANH

ÂN

TOÁN

TANN

T.VIỆT

ANH

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

TD

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

SH

3D

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

ANH

T.VIỆT

TC

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

TNXH

TIN

TIN

TOÁN

T.VIỆT

TOÁN

KNS

T.VIỆT

T.VIỆT

4A

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

ANH

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

TD

TANN

ÂN

ANH

TOÁN

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

HĐNG+SH

4B

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TD

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

ÂN

ANH

TOÁN

T.VIỆT

Đ.Đ

TOÁN

ANH

T.VIỆT

ĐỊA

4C

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

ANH

LĐKT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

KHOA

TOÁN

T.VIỆT

ÂN

T.VIỆT

ANH

TOÁN

T.VIỆT

KHOA

4D

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

TD

ANH

TOÁN

T.VIỆT

HĐNG

TD

TOÁN

T.VIỆT

ANH

ÂN

TOÁN

KNS

T.VIỆT

T.VIỆT

5A

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

TD

ANH

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

ANH

HĐNG

TOÁN

TD

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

MT

T.VIỆT

5B

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

ANH

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

HĐNG

T.VIỆT

T.VIỆT

TD

ANH

TOÁN

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

TIN

TIN

5C

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

TIN

TIN

HĐNG

ANH

TOÁN

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

ANH

T.VIỆT

TOÁN

KNS

T.VIỆT

MT

5D

HĐTT

TOÁN

T.VIỆT

T.VIỆT

TIN

TIN

TOÁN

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

TANN

ANH

TOÁN

T.VIỆT

TD

ANH

HĐNG

KNS

TOÁN

T.VIỆT

 

 

BUỔI CHIỀU

LỚP   THỨ 2     THỨ 3     THỨ 4     THỨ  5     THỨ 6  
  TIẾT 1 TIẾT 2 TIẾT 3 TIẾT 4 TIẾT 1 TIẾT 2 TIẾT 3 TIẾT 4 TIẾT 1 TIẾT 2 TIẾT 3 TIẾT 4 TIẾT 1 TIẾT 2 TIẾT 3 TIẾT 4 TIẾT 1 TIẾT 2 TIẾT 3 TIẾT 4
1A1 TOÁN Đ.Đ TD                           TC  HĐNG SH  
1B1 ANH Đ.Đ TC                            TD HĐNG SH  
1C1 MT Â.N TD   T.VIỆT T.VIỆT MT   TOÁN TC Đ.Đ   T.VIỆT T.VIỆT ANH   TOÁN HĐNG SH  
1D1 TD MT Â.N           THKT THKT THKT   ANH TANN RLTT   Đ.Đ TC  SH  
1E.1 Â.N T.VIỆT T.VIỆT ANH TN&XH MT TC    T.VIỆT T.VIỆT TOÁN Đ.Đ TD ANH MT   TOÁN T.VIỆT T.VIỆT SH
2A1 T.VIỆT T.VIỆT TD                           TD TC  HĐNG SH
2B1  Đ.Đ ANH TD                           TD TC  HĐNG SH
2C1 Đ.Đ TN&XH TD TC  TOÁN TANN T.VIỆT T.VIỆT ANH MT Â.N   TOÁN T.VIỆT T.VIỆT HĐNG TOÁN T.VIỆT ANH SH
2D1         THKT THKT THKT   Đ.Đ1 TC2 MT   MT ANH Â.N   TD TNXH  SH  
2E.1         Đ.Đ1 TC2 TNXH    MT TANN ANH   Â.N MT ANH   THKT THKT SH  
3A1 T.VIỆT T.VIỆT TOÁN   ANH TNXH Đ.Đ Â.N ANH TOÁN T.VIỆT TNXH MT TD TC  TANN  HĐNG ANH SH  
3B1 TNXH TC  TD           TIN TIN ANH MT          TNXH  HĐNG SH  
3C1         Đ.Đ ANH TD TNXH MT ANH TIN TIN TNXH TC HĐNG       v  
3D1 Đ.Đ TNXH ANH   MT Â.N ANH           TANN TD  HĐNG   ANH TD SH  
4A1 Đ.Đ KHOA ANH TD         KHOA SỬ ĐỊA LĐKT TIN TIN MT ANH        
4B1         TANN KHOA TD SỬ         ANH MT TIN TIN KHOA ANH LĐKT SH
4C1 ANH TD TIN TIN TD MT TANN           Đ.Đ SỬ ĐỊA   ANH HĐNG SH  
4D1 KHOA ANH SỬ ĐỊA  TIN TIN MT ANH         Đ.Đ LĐKT   TANN   T.VIỆT KHOA SH  
5A1 TIN TIN ANH   KHOA SỬ ĐỊA ÂN GDLS  KHOA TANN           ANH GDLS  LĐKT SH
5B1 KHOA ANH GDLS    ANH SỬ ĐỊA   TD Â.N MT TANN         KHOA GDLS  LĐKT SH
5C1 KHOA SỬ ĐỊA GDLS  Â.N TD ANH   TANN TD GDLS  ANH         KHOA T.VIỆT LĐKT SH
5D1 T.VIỆT T.VIỆT KHOA GDLS  GDLS  ANH SỬ ĐỊA Â.N MT TD           KHOA ANH LĐKT SH