Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hoàng Quế tổ chức Ngày pháp luật

Trường Tiểu học Hoàng Quế tổ chức Ngày pháp luật

Hôm nay ngày 8/11/2014 trường Tiểu học Hoàng Quế tổ chức Ngày pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định

Căn cứ Kế hoạch số 5275/KH-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Công văn số:2562/KH-SGD&ĐT ngày 06/10/2014, Công văn số: 654/KH-PGD&ĐT ngày 09 tháng 10  năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều  về kế hoach tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"  năm 2014.

Hôm nay ngày 8/11/2014 trường Tiểu học Hoàng Quế tổ chức Ngày pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP, tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản pháp luật quan trọng mới ban hành, liên quan thiết thực đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân.