Asset Publisher

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH: HOÀNG QUẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2011-2012
STT
Họ và tên
Ngày, tháng,
năm sinh
Trình độ CM
Chuyên môn
đào tạo
Phân công chuyên môn
năm học 2011-2012
Kiêm nhiệm
Tổng số tiết
Ghi chú
TC
ĐH
1
Vũ Đình Cừ
24-06-1960
 
x
 
Tiểu học
Hiệu trưởng - Dạy thay
 
2
 
2
Trần Thị Hợp
20-09-1961
 
x
 
Tiểu học
Phó hiệu trưởng - Dạy thay
 
4
 
3
Nguyễn Thị Phương
06/01/1977
 
x
 
Tiểu học
Dạy bộ môn
TPT Đội
8
 
4
Đoàn Thị Thu Hường
13-11-1975
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 1A
Tổ phó tổ 1
23
 
5
Ngô Thị Lan
19-10-1960
x
 
 
Tiểu học
Dạy lớp 1B
 
23
 
6
Nguyễn Thị Huyên
10/10/1961
x
 
 
Tiểu học
Dạy lớp 1C
 
23
 
7
Phạm Thị Phú
20-06-1961
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 1D
Tổ trưởng Tổ1
23
 
8
Lê Thị Điệp
29-12-1986
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 1Đ
 
23
 
9
Phạm Thị Hằng
25-07-1960
x
 
 
Tiểu học
Dạy lớp 2A
 
23
 
10
Đinh Thị Hải
18-08-1962
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 2B
T.trưởng Tổ2+3
23
 
11
Trần T.Tuyết Nhung
10/12/1976
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 2C
Tổ phó+TKHĐ
23
 
12
Lê Thị Liên
26-07-1957
x
 
 
Tiểu học
Dạy lớp 3A
 
23
 
13
Hoàng Thị Toán
25-06-1961
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 3B
 
23
 
14
Lương Thị Bông
03/04/1960
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 3C
 
23
 
15
Phan Thị Lân
13-05-1960
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 3D
 
23
 
16
Mạc Thế Vinh
05/02/1988
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 4A
Bí thư chi đoàn
23
 
17
Nguyễn Thị Hoà
26-07-1960
 
x
 
Sinh hoá
Dạy lớp 4B
T.trưởng Tổ4+5
23
 
18
Nguyễn Thị Liên
30-08-1959
x
 
 
Tiểu học
Dạy lớp 4C
 
23
 
19
Pham Thị Minh Thu
15-10-1977
 
 
x
Tiểu học
Dạy lớp 5A
 
23
 
20
Trịnh Thị Tuyết
20-06-1979
 
x
 
Tiểu học
Dạy lớp 5B
Tổ phó tổ 4+5
23
 
21
Nguyễn Thị Cải
16-10-1958
 
x
 
Văn sử
Dạy lớp 5C
 
23
 
22
Nguyễn Thị Diệu
14-08-1957
x
 
 
Tiểu học
Dạy bộ môn + Dạy thay
 
15
 
23
Nguyễn Thị Hoà
01/05/1979
 
x
 
Tiểu học
Dạy bộ môn + Dạy thay
 
16
 
24
Nguyễn Sĩ Độ
20-05-1956
 
x
 
Tiểu học
Dạy thể dục + Dạy bộ môn
 
22
 
25
Nguyễn T.Thuý Mai
   19-08-1982
 
 
x
N. Ngữ
Dạy Ngoại ngữ
 
22
 
26
Phạm Hồng Luyến
29-06-1979
 
 
x
N. Ngữ
Dạy Ngoại ngữ
 
22
 
27
NguyễnThanh Hương
21-12-1987
x
 
 
Mỹ Thuật
Mỹ Thuật
 
20
 
28
Đặng T.Thanh Thuỷ
03/05/1979
 
x
 
Mỹ Thuật
Nghỉ TS
 
 
 
29
Phạm Thị Hà
20-10-1977
 
x
 
Âm nhạc
Nghỉ TS
CTCĐ
 
 
30
Dương Thị Tâm
28-05-1976
 
x
 
Âm nhạc
Dạy âm nhạc
HĐTT
23
 
31
Ngô Trường Giang
24-5-1985
 
x
 
Thể dục
Dạy Thể Dục
 
22
 
32
Mai Thị Hiền Thảo
27-04-1984
 
x
 
Tin học
Tin học- Văn thư
 
 
 
33
Mạc Thanh Nga
10/01/1977
x
 
 
Kế toán
Thư viện - Thiết bị
Thủ quỹ
 
 
34
Đặng Thị Hải
10-111981
x
 
 
Kế toán
Kế toán
TT tổ VP+Ytế
 
 
35
Nguyễn Thanh Hằng
15-02-1987
 
x
 
Tiểu học
Dạy thay + Dạy bộ môn
 
 
 
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
(Đã ký)