Asset Publisher

Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013

Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013


 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: HOÀNG QUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2012 - 2013

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lương Thị Bông

1960

01/10/1981

 

Cao đẳng Tiểu học

01679368098

2

Nguyễn Thị Cải

1958

25/08/1979

 

Cao đẳng Tiểu học

0984248685

3

Vũ Đình Cừ

1960

01/09/1979

Hiệu trưởng

Cao đẳng Tiểu học

0934317188

4

Lê Thị Điệp

1986

13/04/2011

 

Cao đẳng Tiểu học

0936574396

5

Nguyễn Sĩ Độ

1956

01/09/1997

 

Cao đẳng Tiểu học

0949252642

6

Ngô Trường Giang

1985

14/04/2011

 

Cao đẳng GD thể chất

01666131985

7

Phạm Thị Hà

1977

01/06/1999

 

Cao đẳng Âm nhạc

01687933688

8

Đặng Thị Hải

1981

01/08/2008

Tổ Trưởng tổ Văn phòng

Trung cấp kế toán

01692630347

9

Đinh Thị Hải

1962

15/10/1984

Tổ Trưởng tổ 2+3

Cao đẳng Tiểu học

0936544538

10

Phạm Thị Hằng

1960

01/10/1981

 

Trung học SP (10+2)

0333580240

11

Nguyễn Thị Hoà

1960

01/09/1981

Tổ Trưởng Tổ 4+5

Cao đẳng Tiểu học

01645250024

12

Nguyễn Thị Hòa

1979

01/04/2005

 

Cao đẳng Tiểu học

0986117125

13

Trần Thị Hợp

1961

01/10/1980

Phó Hiệu trưởng

Cao đẳng Tiểu học

01648786416

14

Nguyễn Thị Huyên

1961

01/10/1980

 

Trung học SP (10+2)

01672979009

15

Nguyễn Thanh Hương

1987

01/08/2009

 

Trung cấp Mỹ Thuật

0936484534

16

Đoàn Thị Thu Hường

1975

01/09/1995

Tổ Phó tổ 1

Cao đẳng Tiểu học

01686193228

17

Ngô Thị Lan

1960

01/09/1981

 

Trung học SP (10+2)

0333678610

18

Phan Thị Lân

1960

01/09/1981

 

Cao đẳng Tiểu học

01688945029

19

Nguyễn Thị Tuyết

1988

2009

 

Cao đẳng Tiểu học

0902299370

20

Nguyễn Thị Liên

1959

01/09/1979

 

Trung học SP (10+2)

0333871825

21

Phạm Hồng Luyến

1979

01/05/2007

 

Đại học Ngoại ngữ

0977705206

22

Nguyễn Thị Thuý Mai

1982

01/07/2007

 

Đại học Ngoại ngữ

0915185955

23

Mạc Thị Thanh Nga

1977

01/02/1999

 

Trung cấp kế toán

0932378179

24

Trần Thị Tuyết Nhung

1976

01/02/2000

Tổ Phó Tổ 2+3

Cao đẳng Tiểu học

0333872388

25

Phạm Thị Phú

1961

01/09/1981

Tổ Trưởng Tổ 1

Cao đẳng Tiểu học

01644471921

26

Nguyễn Thị Phương

1977

01/11/2006

 

Cao đẳng Tiểu học

0919771281

27

Dương Thị Tâm

1976

01/12/2008

 

Cao đẳng Âm nhạc

0902133131

28

Mai Thị Hiền Thảo

1984

07/04/2009

 

Cao đẳng Tin học

0972401148

29

Phạm Thị Minh Thu

1977

15/09/1997

 

Đại học Tiểu học

01668808532

30

Đặng Thị Thanh Thủy

1979

01/12/2008

 

Cao đẳng Mỹ Thuật

01288266780

31

Hoàng Thị Toán

1961

31/08/1981

 

Cao đẳng Tiểu học

0986469874

32

Trịnh Thị Tuyết

1979

06/02/2001

Tổ Phó Tổ 4+5

Cao đẳng Tiểu học

01222205236

33

Mạc Thế Vinh

1988

01/12/2008

 

Cao đẳng Tiểu học

0973639618

34

Nguyễn Thanh Hằng

1987

14/4/2011

 

Cao đẳng Tiểu học

0936638826

35

Trần Thị Thu Hằng

1979

2000

Phó hiệu Trưởng

Đại học Tiểu học

0988436555

36

Lê Thị Thanh

1982

2012

 

Cao đẳng Tiểu học

1634122230

37

Vũ Thị Vân

1989

01/052012

 

Cao đẳng Tiểu học

975558616

39

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Đình Cừ