Xuất bản thông tin

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


 B¸O c¸o quyÕt to¸n chi tiÕt kinh phÝ ho¹t ®éng

N¨m 2012

Nguån kinh phÝ: Ng©n s¸ch huyÖn H×nh thøc cÊp ph¸t: Dù to¸n

 

§¬n vÞ tÝnh: VN§

Loi

Khon

Nhãm môc chi

Môc

TiÓu môc

ChØ tiªu

Kinh phÝ ®­îc sö dông kú nµy

Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n

Kinh phÝ gi¶m kú nµy

Kinh phÝ ch­a sö dông chuyÓn kú sau

Kú tr­íc chuyÓn sang

Sè thùc nhËn

Tæng sè ®­îc sö dông kú nµy

Kú nµy

Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m

Kú nµy

Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m

Kú nµy

Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

490

492

 

 

 

Gi¸o dôc tiÓu häc

 

3715830000

3715830000

3715830000

3715830000

3715830000

 

 

 

490

492

I

6000

 

TiÒn l­¬ng

 

1345536332

1345536332

1345536332

1345536332

1345536332

 

 

 

490

492

I

6050

 

TiÒn c«ng tr¶ cho lao ®éng th­êng xuyªn theo hîp ®ång

 

54120000

54120000

54120000

54120000

54120000

 

 

 

490

492

I

6100

 

Phô cÊp l­¬ng

 

1062073527

1062073527

1062073527

1062073527

1062073527

 

 

 

490

492

II

6600

 

Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c

 

22105013

22105013

22105013

22105013

22105013

 

 

 

490

492

II

6650

 

Héi nghÞ

 

3037000

3037000

3037000

3037000

3037000

 

 

 

490

492

II

6700

 

C«ng t¸c phÝ

 

19679200

19679200

19679200

19679200

19679200

 

 

 

490

492

II

6900

 

Söa ch÷a tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n vµ duy tu, b¶o d­ìng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng tõ kinh phÝ th­êng xuyªn

 

313276460

313276460

313276460

313276460

313276460

 

 

 

490

492

II

7000

 

Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng ngµnh

 

239568923

239568923

239568923

239568923

239568923

 

 

 

490

492

III

 

 

Nhãm môc chi mua s¾m söa ch÷a

 

143220000

143220000

143220000

143220000

143220000

 

 

 

490

492

III

9050

 

Mua s¾m tµi s¶n dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n

 

143220000

143220000

143220000

143220000

143220000

 

 

 

490

492

IV

 

 

Nhãm môc chi th­êng xuyªn kh¸c

 

4444600

4444600

4444600

4444600

4444600

 

 

 

490

492

IV

7750

 

Chi kh¸c

 

4444600

4444600

4444600

4444600

4444600

 

 

 

 

Ng­¬I lËp biÓu

KÕ to¸n tr­ëng

 

 

 

 

§Æng ThÞ H¶i

HIÖU TR¦Ëng

 

 

 

Vò §×nh Cõ