Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ

Số:    / TrTH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          Đông Triều, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 4/2012:

 

- Dự chuyên đề cấp cụm tại Yên Đức

- Hội thảo "Xanh hóa trường học. Thực trạng và giải pháp".

- Khảo sát chất lượng 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5.

-Tiếp tục kiểm tra nội bộ trường học

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Phân công thực hiện

01-4/05/4

Dự chuyên đề cấp cụm tại Yên Đức

BGH, Tổ trưởng chuyên môn, GV lớp 4,5

07/4

- Họp giao ban công tác tháng

Hiệu trưởng

 

09/4-10/4

- Tập huấn sử dụng bảng tương tác cho giáo viên Tiếng Anh cấp Tiểu học

Thảo, Mai

10-15/4

Tiếp tục kiểm tra nội bộ trường học

BKT nội bộ trường học

18/4

- Khảo sát chất lượng 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5

Hội đồng coi thi

20 - 21

- Tổ chức Hội thảo "Xanh hóa trường học. Thực trạng và giải pháp"

Hiệu trưởng, Trưởng ban đại diện CMHS

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Toàn thể CBGV-NV

  - Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Đình Cừ