Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

              TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Số: 128  /CT-THHQ                                        Đông Triều, ngày 02 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018

 

Trọng tâm công tác:

- Duy trì sĩ số 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 99,8%, kiểm tra nề nếp các lớp.

- Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 28 - tuần 31.

- Tiếp tục quán triệt CB,GV,NV và HS thực hiện nghiêm nội qui trường lớp, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

- Dự giờ các tiết học trên phòng học thông minh

- Kiểm tra toàn diện đối với giáo viên.

- Tổ chức kiểm tra giữa học kì  - TV cho học sinh khối 4,5.

- Tham dự giao lưu olympic các môn học cấp thị xã đối với hs khối 5.

- Tổ chức tham dự rung chuông vàng cho học sinh khối 5.

- Tổ chức cho học sinh khối 2,3 tham gia hoạt động trải nghiệm.

 

LỊCH CỤ THỂ

Ngày

Nội dung công việc

Lực lượng tham gia

02/04/2018 -27/04/2018

- Duy trì sĩ số 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 99,8%.

- Kiểm tra nề nếp các lớp

BGH, GV,HS

06/04/2018

- Kiểm tra giữa học kì cho học sinh khối 4,5

BGH, GV,HS

 

07/4/2018-28/4/2018

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua

-Dự giờ các tiết học trên phòng học thông minh

- Kiểm tra hoạt động sư phạm  của CBGV và nhân viên

GV

BGH, GV

 

15/04/2018-30/4/2018

- Tham dự giao lưu olympic các môn học cấp thị xã đối với hs khối 5.

BGH, GV,HS

25/04/2018-28/04/2018

- Tổ chức tham dự rung chuông vàng cho học sinh khối 5.

- Tổ chức cho học sinh khối 2,3 tham gia hoạt động trải nghiệm.

BGH, TPT, HS,GV

                                                                                      

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Lượng