Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2020

CÔNG KHAI GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT

Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn cho năm học 2020 -2021

-Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 4  tháng  4  năm 2020.

          - Địa điểm: Văn phòng trường Tiểu học Hoàng Quế.

          - Thành phần:

1. Đ/c: Phạm Văn Lượng               

- Hiệu trưởng.

 

 

2. Đ/c: Nguyễn Thị Anh Thu 

- Phó hiệu trưởng.

 

 

3. Đ/c:  Ngô Thị Hường         

- GV lớp 1

 

 

4. Đ/c: Nguyễn Thị Hiền Quyên

- Thư ký hội đồng.

 

 

5. Bà: Phạm Thị Quế Hương

- NV văn thư

 

 

NỘI DUNG:

          1. Đồng chí Phạm Văn Lượng nêu các yêu cầu về việc niêm yết danh mục SGK lớp 1 được lựa chọn cho năm học 2020 -2021.

          2. Niêm yết danh mục SGK lớp 1 được lựa chọn cho năm học 2020 -2021.

Biên bản lập xong hồi 08 giờ 30 phút cùng ngày, 100% thành viên thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hiền Quyên

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Lượng

 

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NIÊM YẾT

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Anh Thu 

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Hường

 

(Đã ký)

 

Phạm Thị Quế Hương           

 

                          DANH MỤC SGK ĐƯỢC NÊM YẾT

 

MÔN HỌC/HĐGD- TÁC GIẢ

 

BỘ SÁCH

GIÁ TIỀN

MÔN TOÁN

 

 

Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên)

Cánh diều

34000

MÔN TIẾNG VIỆT Tập 1

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

31000

MÔN TIẾNG VIỆT Tập 2

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

29000

MÔN ĐẠO ĐỨC

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên)

Kết nối tri thức với cuộc sống

12000

MÔN TNXH

 

 

Tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Kết nối tri thức với cuộc sống

21000

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

 

Tác giả: Hồ Đắc Sơn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

18000

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

 

 

Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên)

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

18000

MỸ THUẬT

 

 

Tác giả: Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên)

Cánh diều

13000

ÂM NHẠC

 

 

Tác giả: Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Cùng học để phát triển năng lực

12000