Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1+ 2 NĂM 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1+ 2 NĂM 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ

Số: 03 /TB-THHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 3 tháng 1 năm 2018


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1+ 2  NĂM 2018

1. Phát động phong trào thi đua:  " Dạy tốt - học tốt mừng Đảng - mừng Xuân – mừng đất nước đổi mới"

2. Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường.

3. Tổ chức hội giảng mùa xuân  - chuyên đề cấp trường.

4. Tổ chức kiểm tra học kỳ 1

5.  Sơ kết học kỳ I- họp phụ huynh học sinh.

6. Tổ chức giải bóng đá cấp trường khối 3,4,5.

7. Tổ chức hoạt động ngoại khóa: "Ngày hội trải nghiệm sáng tạo - Vui tết cổ truyền, trao quà tết cho  hs nghèo.

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

02 - 20/1

- Tổ chức giải bóng đá khối 3,4,5

Tổ Thể dục- Giang

04/1

- Họp chi bộ tháng 1

Đảng viên

06/1

- Họp hội đồng

Đ/c Lượng

11 - 12/1

- Thi học kỳ 1

Hội đồng thi

 13/1

- Chấm thi học kỳ 1

BGH, Giáo viên

17/1

- Sơ kết học kỳ 1

Toàn trường

20/1

- Họp phụ huynh toàn trường

BGH - GV

17 - 29/1

- Kiểm tra công tác nội bộ - kiểm tra nề nếp lớp

BGH, Ban TTND

30/01

- Hội thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường

BTC

03/02

- Họp chi bộ - Họp hội đồng tháng 2

Đ/c Lượng

05- 06 /02

-Trao quà tết cho học sinh nghèo.

BTC

09/02

- Bàn giao tài sản nhà trường

Vinh, Nga, Bảo vệ

10/2- 20/02

- Nghỉ tết nguyên đán

BGH, CĐ, ĐTN, TTCM, TPT

22- 27/02

- Kiểm tra công tác nội bộ.

BGH, Ban TTND

23/02

- Tổ chức hội giảng mùa xuân

BTC

 

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Lượng