Xuất bản thông tin

LỊCH PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO - GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRỰC NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH

LỊCH PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO - GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRỰC NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ

 
   

Số: 498/QĐ-THHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 
   

Hoàng Quế, ngày 30 tháng 8 năm 2018


LỊCH PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO - GIÁO VIÊN

 NHÂN VIÊN TRỰC NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH

 

STT

THỜI GIAN

NGƯỜI TRỰC

GHI CHÚ

1

01/9/2018

Phạm Văn Lượng (HT) - Nguyễn Thanh Hằng(CTCĐ)

 

2

02/09/2018

Nguyễn Thị Anh Thu (PHT) - Đào Thị Huyền (TPT)

 

3

03/02/2018

Mạc Thế Vinh (PHT) - Ngô Trường Giang (BT. ĐTN)

 

 

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

   
 

                                       (Đã ký)

   
   

                                                                                                                            Phạm Văn Lượng