Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                       
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ 02/11/2015  
Năm học 2015-2016  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công CM học kỳ I, năm học 2014-2015 Kiêm nhiệm Tổng số tiết/tuần Ghi chú
TC ĐH
1 Vũ Đình Cừ 24.6.1960   x   Tiểu học Dạy thay ốm đau   2 HTrưởng
2 Trần Thị Hợp 20.9.1961   x   Tiểu học Dạy thay ốm đau   4 PH trưởng
3 Trần Thị Thu Hằng 22.12.1979     x Tiểu học Dạy thay ốm đau   4 PH trưởng
4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10.11.1988     x Tiểu học Dạy Lớp 1+ Chủ nhiệm Lớp 1A   20  
5 Nguyễn Thị  Huyên 10.10.1961 x     Tiểu học Dạy Lớp 1+ Chủ nhiệm Lớp 1B   20  
6 Đoàn Thị Thu Hường 13.11.1975     x Tiểu học Dạy Lớp 1+ CN Lớp 1C (TBThanh tra) Tổ phó 18  
7 Phạm Thị  Phú 20.6.1961   x   Tiểu học Dạy Lớp 1+ Chủ nhiệm Lớp 1D T.trưởng 17  
8 Nguyễn Thị  Hòa 05.01.1979   x   Tiểu học Dạy Lớp 1+ CN Lớp 1E    20  
9 Phạm Thị   Hường 14.01.1990     x Tiểu học Dạy Lớp 2+ CN Lớp 2A (Nghỉ TS T10)   20 01.8.2015
10 Hoàng Thị  Toán 25.6.1961   x   Tiểu học Dạy Lớp 2+ Chủ nhiệm Lớp 2B   20  
11 Vũ Thị  Yến 09.10.1990 x     Tiểu học Dạy Lớp 2+ Chủ nhiệm Lớp 2C   20 Hợp đồng 01 năm 901/8->31/7/2016
12 Đinh Thị  Hải 18.8.1962   x   Tiểu học Dạy Lớp 2+ Chủ nhiệm Lớp 2D T.trưởng 17  
13 Lê Thị Điệp 29.12.1986   x   Tiểu học Dạy Lớp 2+ CN Lớp 2E    20  
14 Nguyễn Thị  Tuyết 08.12.1988     x Tiểu học Dạy Lớp 3+ Chủ nhiệm Lớp 3A   20  
15 Lê Thị  Thanh 08.01.1982     x Tiểu học Dạy Lớp 3+ Chủ nhiệm Lớp 3B   20  
16 Nguyễn Thanh Hằng 15.02.1987     x Tiểu học Dạy Lớp 3+ Chủ nhiệm Lớp 3C   20  
17 Ngô Thị  Hường 23.11.1985     x Tiểu học Dạy Lớp 3+ Chủ nhiệm Lớp 3D Tổ phó 20  
18 Nguyễn Thị  Phương 01.6.1977   x   Tiểu học Dạy Lớp 4+ Chủ nhiệm Lớp 4A   20  
19 Vũ Thị  Vân 02.01.1989     x Tiểu học Dạy Lớp 4+ Chủ nhiệm Lớp 4B   20  
20 Trần Thị Tuyết Nhung 12.10.1976     x Tiểu học Dạy Lớp 4+ Chủ nhiệm Lớp 4C CTCĐ+Tphó 16  
21 Phạm Thị  Thảo 11.02.1988     x Tiểu học Dạy Lớp 4+ Chủ nhiệm Lớp 4D   20  
22 Bùi Thị Hoa 01.6.1992     x Tiểu học Dạy Lớp 5+ CN Lớp 5A    20 Hợp đồng 01 năm 901/8->31/7/2016
23 Mạc Thế Vinh 02.5.1988     x Tiểu học Dạy Lớp 5+ Chủ nhiệm Lớp 5B   20  
24 Phạm Thị Minh Thu 15.10.1977     x Tiểu học Dạy Lớp 5+ Chủ nhiệm Lớp 5C T.trưởng 17  
25 Trịnh Thị  Tuyết 20.6.1979     x Tiểu học Dạy Lớp 5+ Chủ nhiệm Lớp 5D   20  
26 Phạm Thị  20.10.1977   x   Âm nhạc Dạy Hát nhạc Khối 1;2;3;4;5   22  
27 Phạm Hồng Luyến 29.6.1979     x N.ngữ Dạy khối 5 + 1, 2, 3   22  
28 Nguyễn Thị Thuý  Mai 19.8.1982     x N.ngữ Dạy Khối 1 +2 +3 + 4    22  
29 Đặng Thị Thanh Thuỷ 05.3.1979   x   Mỹ thuật Dạy MT Khối 1 + 2 + 3 + 4+5   22  
30 Nguyễn Thanh Hương 21.12.1987   x   Mỹ thuật Dạy MT Khối 1+2+3 + T.công   20  
31 Nguyễn Sỹ  Độ 20.5.1956   x   Tiểu học Dạy Thể dục + Khoa 4   21  
32 Mạc Thị Thanh Nga 01.10.1977 x     Kế toán  Ytế + Thủ quỹ      
33 Trịnh Thị  Hiền 15.11.1986       Kế toán Kế toán      
34 Mại Thị Hiền Thảo 27.4.1984   x   Tin học Văn thư tin học   24  
35 Vũ Thị Huyền Trang 07.7.1988     x Thư viện        
36 Ngô Trường Giang 24.5.1985   x   GDTC Dạy Thể duc   22  
37 Đào Thị  Huyền 25.10.1980     x Âm nhạc TPT Đội   2  
38 Trần Thị   Hằng 28.5.1978     x NN Mạo khê II về 02/2015   20 08/02/2015
39 Nguyễn Thị  Dung 17.01.1988   x   Tiểu học Dạy bộ môn (Nghỉ TS từ 01/11/2015)      
40 Hoàng Thị Hương  Thanh 22.7.1987     x Tiểu học Dạy bộ môn (Nghỉ TS từ 15/10/2015)