Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2


 

Trường TH: HOÀNG QUẾ

 

Năm học 2011 - 2012 - Học kỳ 2

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 2

Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

2A

2B

2C

2

1

C cờ

 

 

2

Toán        Hằng

MT         Hương

 

3

TD          Giang

T ®äc       H¶i

 

4

Tập đọc  Hằng

T®äc        H¶i

 

5

Tập đọc  Hằng

To¸n        H¶i

 

3

1

 

T®äc          H¶i

Tđọc     Nhung

2

 

To¸n          H¶i

Toán      Nhung

3

 

TNXH       Diệu

TV        Nhung

4

 

Đạo đức     Diệu

Tviết      Nhung

5

 

 

 

4

1

 

Hát          Tâm

 

2

 

Tóan        Hải

 

3

 

Ctả          Hải

 

4

 

TD           Giang

 

5

 

 

 

5

1

LT &câu   Hằng

LT&c©u    H¶i

Toán        Nhung

2

Toán         Hằng

To¸n         H¶i

LT&câu   Nhung

3

MT          Tâm

T viết         Haỉ

TV           Nhung

4

Hát          Tâm

Anh          Mai

Ctả          Nhung

5

 

 

 

6

1

Toán        Hằng

TLV         H¶i

 

2

T.ôn        Hằng

KC           Hải

 

3

TLV        Hằng

To¸n         H¶i

 

4

TD          Giang

Ct¶           H¶i

 

5

SH

SH

 

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

2

1

 

 

 

2

 

Anh     Mai

TNXH Diệu

3

 

Anh     Mai

TC       Diệu

4

 

Tviệt    Lan

Anh    Luyến

5

 

Tviệt    Lan

Đ đức  Diệu

3

1

TNXH   Diệu

Toán    Lan

 

2

TC         Diệu

T.ôn     Lan

 

3

Đạo đức Diệu

TV       Lan

 

4

 

TV       Lan

 

5

 

 

 

4

1

 

TC      Diệu

TV  Huyên

2

 

TNXH Diệu

T.ôn Huyên

3

 

TD      Diệu

T.ôn Huyên

4

 

Đ đức Diệu

T.ôn Huyên

5

 

 

 

5

1

T. ôn    Hường

MT Hương

 

2

T. ôn    Hường

Hát     Tâm

 

3

TV ôn  Hường

Tviệt   Lan

 

4

TV       Hường

Tviệt   Lan

 

5

 

 

 

6

1

 

Toán     Lan

 

2

 

T.ôn      Lan

 

3

 

Tviệt     Lan

 

4

 

Tviệt     Lan

 

5

 

SH