Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HOC 2012-2013

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HOC 2012-2013


 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2012 - 2013 - Học kỳ 1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 1

Thực hiện từ ngày  05 tháng 9 năm 2012

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

1E

2

1

C cờ

 

Cờ

Cờ

 

2

Tđọc   Lân

Toán      Hằng

T ®äc    H¶i

Tđọc   Hằng

 

3

T®äc   Lân

TD      Giang

T®äc     H¶i

T®äc   Hằng

 

4

TD        Độ

Tập đọc Hằng

KC        H¶i

Toán   Hằng

 

5

TD        Độ

Tập đọc Hằng

To¸n     H¶i

Đ đức   Hằng

 

3

1

 

 

 

 

 

2

Toán    Lân

 

T®äc     H¶i

 

Anh    Mai

3

Ctả      Lân

 

To¸n     H¶i

 

TD     Giang

4

Tviết   Lân

 

TNXH  Vân

 

MT   Thuỷ

5

KC     Lân

 

Đ. đức Vân

 

Hát    Tâm

4

1

 

 

 

 

 

2

Tđọc   Lân

LT&C   Hằng

Tóan    Hi

 

 

3

Toán    Lân

TD       Giang

Ct      Hi

 

 

4

T.ôn    Lân

Anh       Mai

Tviết   Hi

 

 

5

LT&C  Lân

Anh      Mai

TV      Hi

 

 

5

1

 

 

 

 

 

2

Đ,đức   Lân

 

LT&c©u  H¶i

 

Toán     Hoà

3

MT     Thuỷ

 

To¸n     H¶i

 

LT&câu Hoà

4

Toán   Lân

 

Hát      Tâm

 

Ctả        Hoà

5

Ctả      Lân

 

Ct       Hi

 

T,ôn      Hoà

6

1

 

 

 

 

 

2

 

Toán     Hằng

TLV      H¶i

Hát    Tâm

 

3

 

MT      Thuỷ

To¸n      H¶i

TD     Giang

 

4

 

TLV     Hằng

TH        Hi

TC       Vân

 

5

 

Hát

 

TNXH  Vân

 

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

2

1

 

 

 

 

 

2

Hát      Tâm   

Toán   Hằng

TD    Giang

KC    Hằng

Toán     Hoà

3

TV      Lân

T.ôn    Hằng

TH       H¶i

Ctả    Hằng

Anh      Mai

4

Toán   Lân

Tviết    Hằng

HĐTT   H¶i

TV ôn Hằng

Tđọc   Hoà

5

TV      Lân

TVôn   Hằng

 

T.ôn  Hằng

T®äc   Hoà

3

1

 

 

 

 

 

2

 

Tđọc   Hằng

TC    Huyền

Tđọc  Hằng

Tđọc    Hoà

3

 

Ctả     Hằng

Hát    Tâm

Toán   Hằng

TD     Giang

4

 

Toán   Hằng

MT   Thuỷ

TD     Giang

Ctả      Hoà

5

 

 

 

TViết  Hằng

Toán     Hoà

4

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Anh    Mai

Toán   Hằng

Toán     Hoà

3

 

 

MT     Thuỷ

LT&C Hằng

KC      Hoà

4

 

 

Hát     Tâm

Anh     Mai

Tviết     Hoà

5

 

 

 

Ctả     Hằng

TVôn    Hoà

5

1

 

 

 

 

 

2

Anh     Luyến

Toán  Hằng

TD    Giang

MT   Thuỷ

TNXH    Vân

3

Anh     Luyến

KC    Hằng

 TH    Hải

Toán  Hằng

TC         Vân

4

TNXH  Huyền

Ctả     Hằng

TC     Hải

T.ôn  Hằng

Đ đức   Hoà

5

TC      Huyền

T.ôn    Hằng

 

TVôn  Hằng

TVôn     Hoà

6

1

 

 

 

 

 

2

Toán    Lân

TNXH   Vân

TH      Hải

Toán     Hằng

Toán    Hòa

3

TLV     Lân

TC        Vân

TH      Hải

TLV     Hằng

TLV    Hòa

4

T.ôn    Lân

Đđức   Vân

Anh     Mai

T.ôn     Hằng

T.ôn     Hòa

5

TV      Lân

 

 

Anh      Mai

TV       Hòa

 

Ghi chú:  -  HĐTT: Hoạt động tập thể

-          TH: Thực hành kiến thức đã học

-          GĐ+ BD: Giúp đỡ học sinh yếu, bồi d­ỡng học sinh giỏi

-          Tập viết ( Theo ch­ơng trình) học vào 2 tiết Học vần ngày thứ 6