Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu - KHỐI 4

Thời khóa biểu - KHỐI 4


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

Năm học 2011 - 2012 - Học kỳ 2

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 4

Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

4A

4B

4C

2

1

C cờ

 

C cờ

2

Tđọc        Vinh

 

Tđọc         Liên

3

Toán        Vinh

 

MT           Hương

4

Sử           Vinh

 

Toán         Liên

5

Đạo đức  Vinh

 

TD           Giang

3

1

 

Toán        Hoà

Toán          Liên

2

 

Ctả          Hoà

TD            Giang

3

 

TVôn      Hoà

Ctả            Liên

4

 

Đ đức     Hoà

KC            Liên

5

 

KC          Hòa

LĐKT        Liên

4

1

 

 

Tđọc          Liên

2

 

 

Toán          Liên

3

 

 

LT&câu     Liên

4

 

 

Đạo đức     Liên

5

 

 

 

5

1

Toán        Vinh

 

Tđọc          Liên

2

TLV         Vinh

 

Toán          Liên

3

LT&câu   Vinh

 

LT&câu     Liên

4

Địa          Vinh

 

Đạo đức     Liên

5

KC           Vinh

 

 

6

1

 

Toán          Hòa

Toán          Liên

2

 

LT&câu     Hòa

T.ôn          Liên

3

 

TLV          Hòa

TLV           Liên

4

 

LĐKT        Hòa

Địa             Liên

5

 

SH

SH

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

4A

4B

4C

2

1

 

 

 

2

T,ôn         Vinh

Tđọc       Hòa

 

3

Anh          Luyến

Toán       Hòa

 

4

TV ôn       Vinh

T.ôn       Hòa

 

5

LĐKT      Vinh

Anh       Luyến

 

3

1

Anh         Luyến

Tin         Thảo

 

2

TD           Độ

Tin         Thảo

 

3

Toán       Vinh

Anh       Luyến

 

4

Ctả         Vinh

MT       Hương

 

5

 

 

 

4

1

T đọc       Vinh

Tđọc      Hòa

Lsử          Liên

2

Toán         Vinh

Toán      Hòa

Khoa        Độ

3

MT           Hương

LT&câu   Hòa

LT&câu    Liên

4

LT&câu    Vinh

TD            Độ

TVôn        Liên

5

 

 

 

5

1

Tin             Thảo

Khoa       Độ

 

2

Tin             Thảo

TD          Độ

 

3

Khoa          Độ

Toán       Hòa

 

4

TD              Độ

TLV        Hòa

 

5

 

 

 

6

1

Toán        Vinh

Sử       Phương

Hát          Tâm

2

TLV         Vinh

Địa       Phương

Khoa        Độ

3

Hát           Hà

Khoa       Độ

Tin           Thảo

4

Khoa         Độ

Hát         Hà

Tin           Thảo

5

SH