Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2015-2016


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ THỜI KHÓA BIỂU       
          Khối lớp: 4        
                   Năm học: 2015 - 2016  Thực hiện từ ngày 05/9/2015        
Thứ Tiết Lớp 4A   Lớp 4B   Lớp 4C   Lớp 4D  
    SÁNG Chiều SÁNG Chiều SÁNG Chiều SÁNG Chiều
2   C cờ   C cờ   Ccờ   C cờ  
1 Sử        Hoa MT  Thủy TV     Vân Anh   Luyến TV    Nhung Tin   Thảo Toán   Thảo TH       Thảo
2 Toán  Phương Ky   Thủy TV   Vân  Anh   Luyến TV  Nhung Tin   Thảo Khoa   Hoa TH       Thảo
3 TV    Phương Anh   Hằng  Sử    Hoa  Tin   Thảo Toán      Nhung  Anh   Luyến TV    Thảo Địa      Thảo
4 TV     Phương Anh   Hằng Toán    Vân  Tin   Thảo Khoa   Hoa Anh   Luyến TV    Thảo TH       Thảo
                 
3 1 TV    Phương   Toán    Vân    TD    Giang   Toán   Thảo  
2 TV   Phương   TV      Vân   Toán      Nhung    TD    Giang  
3 Toán    Phương   TD    Giang   TV      Nhung    TV   Thảo  
4 TD    Giang   Khoa    Vân    TV    Nhung   Đạo Đức Thảo  
                 
4 1 TV     Phương Tin   Thảo TV    Vân Hát      Hà TD    Giang Khoa   Hoa TV   Thảo Anh   Luyến
2 TV     Phương Tin   Thảo TV     Vân  TD    Giang Toán    Nhung   TH      Hoa Toán   Thảo Anh   Luyến
3 TD    Giang Anh   Hằng Toán    Vân  Anh   Luyến TV      Nhung Kỹ     Thủy TV   Thảo Tin   Thảo
4 Toán     Phương Anh   Hằng Khoa   Vân Anh   Luyến TV    Nhung  MT      Thủy TD    Giang Tin   Thảo
5                
5 1 Toán     Phương   Toán    Vân    Anh   Luyến   Toán   Thảo  
2 TV     Phương   TV    Vân   Anh   Luyến   TV    Thảo  
3 Đđức   Phương   TH        Vân   Toán     Nhung   Anh   Luyến  
4 Khoa   Phương   Đđức   Vân   TV     Nhung   Anh   Luyến  
                 
6 1 Toán     Phương TV     Phương TV      Vân TV    Vân Toán    Nhung  Hát      Hà Toán    Thảo MT  Thủy
2 TV      Phương Khoa   Phương TV    Vân TH        Vân TV       Nhung  TH       Nhung  TV     Thảo Kỹ   Thủy
3 TH       Phương TH       Phuong Toán      Vân MT  Thủy Sử        Hoa TH       Nhung  Hát      Hà Khoa   Hoa
4 Hát      Hà Địa      Phuong Địa        Vân Kỹ   Thủy Địa  Hoa Đạo Đức Nhung TV        Thảo  Sử    Hoa 
  SH   SH   SH   SH