Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu - KHỐI 5

Thời khóa biểu - KHỐI 5


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

Năm học 2011 - 2012 - Học kỳ 2

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 5

Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

5A

5B

5C

2

1

C cờ

C cờ

C cờ

2

T§äc        Thu

Tđọc     Tuyết

Tđọc          Cải

3

To¸n         Thu

Toán     Tuyết

Khoa         Độ

4

MT          Hương

Khoa     Độ

 Toán        Cải

5

Khoa        Độ

MT       Hương

Đạo đức   Cải

3

1

To¸n         Thu

Toán        Tuyết

Toán         Cải

2

(Ct¶)         Thu

(Ct¶)        TuyÕt

LT&câu    Cải

3

LT&c©u   Thu

LT&c©u  TuyÕt

TD          Giang

4

TD           Giang

Đạođức   Tuyết

Sử            Cải

5

 

 

 

4

1

TĐọc        Thu

Tin          Thảo

Tđọc           C¶i

2

Hát         Tâm

Tin          Thảo

Toán           C¶i

3

Toán         Thu

TD          Giang

Hát             Tâm

4

LT&câu    Thu

Hát          Tâm

KChuyÖn    C¶i

5

KChuyÖn  Thu

 

LĐKT        Cải

5

1

Tin          Thảo

TD          Giang

Anh            Mai

2

Tin          Thảo

Anh          Mai

TD             Giang

3

Anh         Mai

Toán        TuyÕt

To¸n           C¶i

4

TD      Giang

TLV¨n    TuyÕt

LT&câu      Cải

5

 

Lsử          TuyÕt

 

6

1

Toán       Thu

Toán        Tuyết

Ctả            Cải

2

TLV       Thu

TLV        Tuyết

Anh            Mai

3

Anh        Mai

LT& c©u  TuyÕt

To¸n          Cải

4

Địa         Thu 

Anh          Mai

TLV¨n       Cải

5

SH

SH

SH

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

5A

5B

5C

2

1

 

 

 

2

 

Toán       Tuyết

 

3

 

TV         Tuyết

 

4

 

Địa         Tuyết

 

5

 

LĐKT   Tuyết

 

3

1

Toán          Thu

 

Khoa       Đô

2

TV            Thu

 

MT         Hương

3

Khoa          Độ

 

Tin          Thảo

4

Đạo đức    Thu

 

Tin          Thảo

5

 

 

 

4

1

 

Khoa          Độ

 

2

 

Tđọc          Tuyết

 

3

 

Toán          Tuyết

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

1

Toán           Thu

 

Toán        Cải

2

TLV¨n      Thu

 

TLV        Cải

3

Lsử            Thu

 

Địa          Cải

4

LDDKT     Thu

 

TV          Cải

5

 

 

 

6

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5