Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HOC 2012-2013

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HOC 2012-2013


 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2012 - 2013 - Học kỳ 1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 1

Thực hiện từ ngày  05 tháng 9 năm 2012

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

5A

5B

5C

 

 

2

1

Ccờ

Ccờ

Ccờ

 

 

2

Tđọc          Thu

Tđọc        Hoà

Tđọc      Cải

 

 

3

Toán          Thu

Toán       Hoà

Địa        Cải

 

 

4

Ctả            Thu

T.ôn         Hoà

 Toán      Cải

 

 

5

Đạo đức    Thu

Đ. đức     Hoà

Đạo đức   Cải

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

Toán         Thu

Toán        Hoà

TD          Giang

 

 

3

Sử            Thu

Ctả         Hoà

Anh         Mai

 

 

4

Ltừ&câu   Thu

Anh         Mai

LT&câu    Cải

 

 

5

Anh          Mai

TD         Giang

Toán         Cải

 

 

4

1

KC          Thu

KC          Hoà

 

 

 

2

MT          Thuỷ

Địa        Huyền

Tđọc           C¶i

 

 

3

Tđọc        Thu

LĐKT  Huyền

Toán           C¶i

 

 

4

Toán        Thu

MT         Thuỷ

LT&câu    Cải

 

 

5

TLV¨n     Thu  

Sử           Huyền

MT            Thuỷ

 

 

5

1

 

 

Hát           Hà

 

 

2

Toán          Thu

Toán       Hoà

Khoa     Độ

 

 

3

Ltừ&câu   Thu

Khoa       Độ

Toán        Cải

 

 

4

Khoa         Độ

TLV       Hoà

TLV        Cải

 

 

5

Hát            Hà

 

Địa          Cải

 

 

6

1

 

 

 

 

 

2

To¸n         Thu

To¸n         Hoà

Toán        Cải

 

 

3

TLV¨n     Thu  

LT&câu     Hoà

Khoa       Độ

 

 

4

LĐKT      Thu

Khoa         Độ

TLV¨n     Cải

 

 

5

TD            Giang

TLV¨n     Hoà

Sử           Cải

 

 

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

5A

5B

5C

 

 

2

1

 

 

 

 

 

2

Anh          Mai

Tin         Thảo

 

 

 

3

TD          Giang

Tin         Thảo

 

 

 

4

Tin         Thảo

TD        Giang

 

 

 

5

Tin         Thảo

Anh       Mai      

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

 

 

LĐKT        Cải

 

 

3

 

 

Toán ôn      Cải

 

 

4

 

 

TV             Cải

 

 

5

 

 

Ctả             Cải

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

T.ôn       Thu

Tđọc        Hoà

 

 

 

3

Khoa      Độ

Toán         Hoà

 

 

 

4

TV         Thu

LT&câu    Hoà

 

 

 

5

TV          Thu

TV           Hoà

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Anh         Mai

 

 

3

 

 

TD         Giang

 

 

4

 

 

Tin           Thảo

 

 

5

 

 

Tin           Thảo

 

 

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  -  HĐTT: Hoạt động tập thể

-          TH: Thực hành kiến thức đã học

-          GĐ+ BD: Giúp đỡ học sinh yếu, bồi d­ỡng học sinh giỏi

-          Tập viết ( Theo ch­ơng trình) học vào 2 tiết Học vần ngày thứ 6