Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2015-2016


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ THỜI KHÓA BIỂU         
          Khối lớp: 5        
                   Năm học: 2015 - 2016  Thực hiện từ ngày 05/09/2015        
Thứ Tiết Lớp 5A   Lớp 5B   Lớp 5C   Lớp 5D  
    SÁNG Chiều SÁNG Chiều SÁNG Chiều SÁNG Chiều
2     C cờ C cờ   C cờ   Ccờ  
1 Anh   Hằng   Tập đọc  Vinh   Tập đọc   Thu   Tập đọc  Tuyết  
2 Anh   Hằng   Toán        Vinh   Toán        Thu   Toán       Tuyết  
3 Tập đọc  Hoa   Anh   Hằng   Đ đức      Thu   Hát       Huyền  
4 Toán       Hoa   Anh   Hằng   TH        Thu   Đ đức     Tuyêt  
                 
3 1 Toán      Hoa TH      Hoa Toán      Vinh TH      Vinh Khoa   Hoa Toán      Thu Anh   Hằng Địa     Hoa
2 Ctả        Hoa TH      Hoa LT&C    Vinh TH       Vinh Địa       Hoa Ctả        Thu Anh   Hằng Ctả     Tuyết
3 LT&C   Hoa TH      Hoa Sử         Hoa Địa       Hoa Anh   Hằng TD        Giang Toán   Tuyết KC     Tuyết
4 Khoa    Hải Địa      Hoa Ctả       Vinh Khoa    Hoa Anh   Hằng LT&C   Thu TH      Tuyết TD    Giang
5                
4 1 MT   Thủy   Tập đọc  Vinh   T đọc     Thu     Toán      Tuyết
2 Khoa     Hoa   Toán     Vinh   Toán       Thu     Khoa     Tuyết
3 Toán      Dung   Khoa     Hoa   MT        Thủy     T đọc     Tuyết
4 Tập đọc  Dung   MT          Thủy   Khoa       Hoa     Sử          Hoa
5                
5 1 Toán       Dung Hát      Hà Toán      Vinh Đ. đức   Vinh Tin   Thảo Toán       Thu Anh   Hằng Toán    Tuyết
2 KC        Dung Kỹ      Dung TLV      Vinh Hát      Hà Tin   Thảo TLV       Thu Anh   Hằng TLV     Tuyết
3 TD    Giang  Sử      Dung KC       Vinh TH     Vinh Anh   Hằng LT&C     Thu Tin   Thảo Khoa    Tuyết
4 TLV     Dung Đđức   Dung TD    Giang Kỹ      Vinh Anh   Hằng TH      Thu Tin   Thảo TH     Tuyết
5                
6 1 Toán      Dung Anh   Hằng TD    Giang Tin   Thảo Kỹ      Thủy Toán     Thu Kỹ   Tuyết TH       Tuyết   
2 TD        Giang Anh   Hằng Toán    Vinh Tin   Thảo Sử           Hoa TLV      Thu MT    Thủy TD       Giang   
3 LT&C    Dung Tin   Thảo LT&C  Vinh Anh   Hằng TD    Giang KC       Thu Toán    Tuyết TH      Tuyết
4 TLV        Dung     Tin   Thảo TLV       Vinh Anh   Hằng Hát       Huyền TH        Thu LT&C  Tuyết TLV     Tuyết
5 SH   SH     SH SH