Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2013 - 2014 - Học kỳ 1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 5

Thực hiện từ ngày 05 tháng 9 năm 2013

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

5A

5B

5C

5D

 

2

1

C cờ

C cờ

Cờ

 

 

2

Tập đọc   Lân

Tập đọc   Hoà

T đọc     Vinh

T đọc     Vinh

 

3

Toán       Lân

Anh        Luyến

Toán    Tuyết

Toán     Vinh

 

4

Đ đức     Lân

Toán      Hoà

Đ đức  Vinh

Anh   Luyến

 

5

Anh       Luyến

TH         Hoà

KC       Vinh

TD  Giang

 

3

1

 

 

 

 

 

2

Anh     Luyến

Toán     Hoà

TD  Giang

Toán     Vinh

 

3

TD      Giang

Ctả       Hoà

Toán    Tuyết

T.ôn   Vinh

 

4

Toán     Lân

LT&C   Hoà

Ctả      Tuyết

LT&C  Vinh

 

5

Ctả        Lân

Anh       Luyến

LT&C  Tuyết

Ctả  Vinh

 

4

1

LT&C   Lân

 

TH       Tuyết

Đ đức  Vinh

 

2

Toán       Lân

Toán      Hoà

Khoa   Cải

T đọc     Vinh

 

3

Khoa     Cải

TD      Giang

Địa      Cải

Toán     Vinh

 

4

KC       Lân

MT      Thuỷ

Toán    Tuyết

Hát       Tâm

 

5

TV       Lân

Khoa    Cải

T đọc    Tuiyết

MT   Thuỷ

 

5

1

Hát      Tâm

KC       Hoà

 

Khoa    Cải

 

2

Toán      Lân

Toán      Hoà

Khoa   Cải

Toán     Vinh

 

3

Tập đọc  Lân

Khoa   Cải

Toán    Tuyết

TLV    Vinh

 

4

Khoa     Cải

Tập đọc   Hoà

TLV     Tuyết

TV    Vinh

 

5

TLV     Lân

TLV    Hoà

TH       Tuyết

Khoa   Cải

 

6

1

TV       Lân

TH     Hoà

Sử     Cải

 

 

2

Toán      Lân

Toán      Hoà

Hát    Tâm

Toán     Vinh

 

3

LT&C   Lân

LT&C  Hoà

Kỹ       Cải

T.ôn     Vinh

 

4

T.ôn      Lân

TH     Hoà

Toán    Tuyết

Kỹ       Cải

 

5

Địa        Lân

Kỹ  Cải

TLV     Tuyết

LT&C  Vinh

 

6

 

Sử         Lân

Sử  Cải

TH       Tuyết

KC       Vinh

 

 

T.ôn      Lân

Địa        Cải

Tin     Thảo

TLV     Vinh

 

 

TLV     Lân

Đ.đức   Cải

Tin     Thảo

TV       Vinh

 

 

Kỹ       Cải

TLV    Hoà

Anh     Luyến

Địa      Vinh

 

 

SH

TH     Hoà

Anh      Luyến

Sử      Vinh

 

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

5A

5B

5C

5D

 

2

1

 

 

 

 

 

2

Tin      Thảo

 

 

 

 

3

Tin      Thảo

 

 

 

 

4

TD  Giang

 

 

 

 

5

MT    Thuỷ

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

 

Tin    Thảo

 

 

 

3

 

Tin    Thảo

 

 

 

4

 

TD  Giang

 

 

 

5

 

Hát       Tâm

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

 

 

TD  Giang

 

 

3

 

 

LT&C  Tuyết

 

 

4

 

 

TH       Tuyết

 

 

5

 

 

MT    Thuỷ

 

 

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Anh   Luyến

 

3

 

 

 

TD  Giang

 

4

 

 

 

Tin      Thảo

 

5

 

 

 

Tin      Thảo

 

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  -  HĐTT: Hoạt động tập thể

-          TH: Thực hành kiến thức đã học

-          GĐ+ BD: Giúp đỡ học sinh yếu, bồi d­ỡng học sinh giỏi

-          Tập viết ( Theo ch­ơng trình) học vào 2 tiết Học vần ngày thứ 6