Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 1

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 1


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2013 - 2014 - Học kỳ 1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 1

Thực hiện từ ngày 05 tháng 9 năm 2013

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

1E

2

1

C cờ

 

Cờ

Cờ

 

2

Tviệt   Hường

 

 

Tviệt   Phú

Tviệt Điệp

3

Tviệt   Hường

 

 

Tviệt   Phú

Tviệt  Điệp

4

Toán   Hường

 

 

Toán   Phú

TH     Điệp

5

Đ đức Hường

 

 

Đđức  Phú

TH     Điệp

3

1

 

 

 

 

 

2

Tviệt   Hường

Hát    Tâm

 

TV       Phú

Tviệt  Điệp

3

Tviệt   Hường

MT    Thuỷ

 

TV       Phú

Tviệt  Điệp

4

Hát    Tâm

TD   Hương

 

TH      Phú

Toán  Điệp

5

Toán   Hường

TC  Hương

 

TH      Phú

MT    Thuỷ

4

1

 

 

 

 

 

2

Tviệt   Hường

 

Toán  Huyên

Tviệt   Phú

Tviệt  Điệp

3

Tviệt   Hường

 

TD        Độ

Tviệt   Phú

Tviệt  Điệp

4

Toán   Hường

 

Tviệt  Huyên

Toán   Phú

Toán  Điệp

5

TNXH Hường

 

Tviệt  Huyên

TV       Phú

TH     Điệp

5

1

 

 

 

 

 

2

TD    Hương

Tviệt     Lan

 

Tviệt   Phú

Tviệt  Điệp

3

TC   Hương

Tviệt     Lan

 

Tviệt   Phú

Tviệt  Điệp

4

Anh   Luyến

Toán    Lan

 

Toán   Phú

Toán  Điệp

5

Anh   Luyến

TNXH  Lan

 

T.ôn   Phú

TH     Điệp

6

1

 

 

 

 

 

2

MT  Hương

 

Tviệt  Huyên

Tviệt   Phú

TD    Độ

3

Toán   Hường

 

Tviệt  Huyên

Tviệt   Phú

Hát    Tâm

4

Tviệt   Hường

 

TV   Huyên

Toán   Phú

Anh   Mai

5

Tviệt   Hường

 

TV   Huyên

T.ôn   Phú

Anh   Mai

7

 

SH

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNXH  Điệp

 

 

 

 

 

Đ đức Điệp

 

 

 

 

 

TH     Điệp

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

 

 

 

 

 

2

1

 

Cờ

 

 

 

2

 

Tviệt    Lan

Tviệt   Huyên

Hát    Tâm

 

3

 

Tviệt    Lan

Tviệt   Huyên

MT    Thuỷ

 

4

 

Toán   Lan

Toán   Huyên

TD     Độ

 

5

 

TH      Lan

Đ đức Huyên

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

TH    Hường

Tviệt     Lan

Tviệt   Huyên

TH      Phú

 

3

TH    Hường

Tviệt     Lan

Tviệt   Huyên

TH      Phú

 

4

T.ôn  Hường

Toán     Lan

Toán   Huyên

Anh     Mai

 

5

 

Đ.đức   Lan

TC   Hương

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

 

Tviệt   Lan

T.ôn Huyên

TH   Phú

 

3

 

Tviệt    Lan

TNXH Huyên

HĐTT  Phú

 

4

 

Anh   Mai

T.ôn  Huyên

MT    Thuỷ

 

5

 

Anh   Mai

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

2

Tviệt   Hường

TH      Lan

Tviệt   Huyên

TV       Phú

 

3

Tviệt   Hường

TH     Lan

Tviệt   Huyên

TV       Phú

 

4

T.ôn   Hường

T.ôn   Lan

Toán   Huyên

HĐTT   Phú

 

5

TH   Hường

 

T.ôn    Huyên

 

 

6

1

 

 

 

 

 

2

 

Tviệt     Lan

MT    Thuỷ

Anh    Mai

Tviệt  Điệp

3

 

Tviệt     Lan

Anh  Mai

TC   Hương

Tviệt  Điệp

4

 

Toán     Lan

Anh  Mai

Hát    Tâm

Toán  Điệp

5

 

TH       Lan

Hát    Tâm

 

TC   Hương

7

 

 

SH

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chó:  -  H§TT: Ho¹t ®éng tËp thÓ

  - TH: Thùc hµnh kiÕn thøc ®· häc

- G§+ BD: Gióp ®ì häc sinh yÕu, båi d­ìng häc sinh giái