Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2016

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2016


Đơn vị : Trường TH Hoàng Quế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Chương : 622 Loại 490 khoản 492

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                                                                                                Biểu số 04

 

 

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2016

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

 

A

Quyết toán thu

4,240,000,000

4,240,000,000

 

I

Tổng số thu

 

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

 

B

Quyết toán chi NSNN

4,240,000,000

4,240,000,000

 

1

Loại 490, khoản 492

4,240,000,000

4,240,000,000

 

 

 + Mục 6000

1,515,088,571

1,515,088,571

 

 

 + Mục 6050

73,459,637

73,459,637

 

 

 + Mục 6100

1,125,768,273

1,125,768,273

 

 

 + Mục 6200

13,431,000

13,431,000

 

 

 + Mục 6250

 

0

 

 

 + Mục 6300

428,340,324

428,340,324

 

 

 + Mục 6400

105,093,120

105,093,120

 

 

 + Mục 6500

59,166,833

59,166,833

 

 

 + Mục 6550

275,891,000

275,891,000

 

 

 + Mục 6600

25,991,841

25,991,841

 

 

 + Mục 6650

 

0

 

 

 + Mục 6700

18,800,000

18,800,000

 

 

 + Mục 6750

82,042,400

82,042,400

 

 

 + Mục 6900

102,458,701

102,458,701

 

 

 + Mục 7000

280,235,300

280,235,300

 

 

 + Mục 9000

9,000,000

9,000,000

 

 

 + Mục 9050

111,100,000

111,100,000

 

 

 + Mục 7750

14,133,000

14,133,000

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

 

 

Hoàng Quế, ngày 08 tháng  2  năm 2017

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Cừ