Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hoàng Quế long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Trường Tiểu học Hoàng Quế long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 205/PGD&ĐT ngày 3/4/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều Sáng ngày 8/4/2015 Trường Tiểu học Hoàng Quế long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.

            Căn cứ Kế hoạch số: 113/KH-BGDĐT ngày 09/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 và Kế hoạch số 33/KH- BATGT ngày 19/01/2015 của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh về hành động thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm với trẻ em năm 2015;

           Thực hiện Kế hoạch số 205/PGD&ĐT ngày 3/4/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều  Sáng ngày 8/4/2015 Trường Tiểu học Hoàng Quế long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.

Một số hình ảnh buổi lễ phát động