Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hoàng Quế tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính

Trường Tiểu học Hoàng Quế tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính

Trường Tiểu học Hoàng Quế tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh.

            Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều. về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu; đô thị văn minh tại cơ quan.

         Trường Tiểu học Hoàng Quế  tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh.