CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9


                                                 

                                                                    Đông Triều, Ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019

 

1. Tổ chức khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

2. Ổn định biên chế các lớp học

3. Xây dựng kế hoạch môn học.

4. Duyệt kế hoạch năm học.

6. Tổ chức hoạt động ngoại khóa:  Tổ chức vui tết Trung Thu

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

03/9

Duyệt chương trình khai giảng.

BGH

03/9

Họp chi bộ

Họp hội đồng.

Đ/c Lượng

04/9

Trang trí khai giảng

Đ/c Vinh + ĐTN

05/9

Tổ chức khai giảng.

BGH

GVCN

06/9

 Học nội qui nề nếp

GV – HS toàn trường

9/9

Kí cam kết thực hiện  chấp hành tốt luật ATGT

Thực học tuần 1

GV – HS toàn trường

13/9

Tổ chức trung thu

BGH- ĐTN + GVCN

16/9

Họp PH trường

BGH + GVCN

21/9

Dự giờ thống nhất phương pháp

Đ/c Vinh + Thu

16-27/9

Kiểm tra nề nếp các lớp

BGH- ĐTN- TPT

     

 

Nơi nhận:                                                                                   Hiệu trưởng

+ Bộ phận chuyên môn                                                                      (Đã ký)

+ Lưu VP                                                                                                       

 

 

                                                                                          Phạm Văn Lượng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu