LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THÁNG 2019 NĂM HỌC 2019-2020


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU                          
TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ                          
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THÁNG 2019
 
 NĂM HỌC 2019-2020  
                               
TT GVCN
Giảm
LỚP DẠY BỔ XUNG HĐNG THỂ DUC TC/  LĐKT Đ.ĐỨC TNXH/KHOA/SỬ-ĐỊA TOÁN TV TS GHI CHÚ  
1 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Con nhỏ 4 1A         1 1 4 10 16    
2 Nguyễn Thị Phượng   Con nhỏ 4 1B         1 1 4 10 16    
3 Đoàn T Thu Hường TTT1 3 1C       1 1 1 4 10 17    
4 Lê Thị Điệp     1D 1 THKT 1 1 1 1 1 4 10 20    
5 Nguyễn Thị Hòa     1E 1 THKT 1 1 1 1 1 4 10 20    
6 Phạm Thị Hường     2A   1 2 1 1 1 5 9 20    
7 Bùi Thị Hoa     2B   1 2 1 1 1 5 9 20    
8 Nguyễn Thị Dung     2D   1 2 1 1 1 5 9 20    
9 Ng. Thị Hiền Quyên TKHĐ 2 2E   1   1 1 1 5 9 18   1
10 Trần T Tuyết Nhung TTT2+3 3 2C       1 1 1 5 9 17    
11 Phạm Thị Huệ                    3A   1 2 1 1 2 5 8 20    
12 Trịnh Thu Hà     3C   1 2 1 1 2 5 8 20    
13 Ngô Thị Hường TPT2+3 1 3D     2 1 1 2 5 8 19    
14 Nguyễn Thị Tuyết     3E   1 2 1 1 2 5 8 20    
15 Phạm Thị Minh Thu TTT4+5 3 4A           4 5 8 17    
16 Vũ Thị Vân TTND 2 4B         1 4 5 8 18    
17 Hoàng Hương Thanh     4C   1   1 1 4 5 8 20    
18 Nguyễn Thanh Hằng Con nhỏ 4 4D   1   1 1   5 8 16    
19 Phạm Thị Thảo CTCĐ 4 5A   1   1 1   5 8 16    
20 Trịnh Thị Tuyết     5B   1   1 1 4 5 8 20    
21 Nguyễn Thị Phương     5C   1   1 1 4 5 8 20    
22 Mạc Thị Hồng TPT4+5 1 5D       1 1 4 5 8 19    
24 Phạm Văn Lượng HT   2B 2 THKT               2    
25 Nguyễn Thị Anh Thu P.HT   1B 4 THKT               4    
26 Mạc Thế Vinh P.HT   2A 4 THKT               4    
Tổng cộng: 31     14 16 18 21 42 105 191 419    
                               
                               
PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU                          
TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ
                         
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THÁNG 9/2019  
 NĂM HỌC 2019-2020  
                               
TT HỌ TÊN
Giảm
MÔN DẠY BỔ XUNG LỚP TS Tiết Ghi chú  
1 Lê Thị Thanh     Bộ môn   T/C1A;2B; ;LĐKT 4B; Đ.ĐƯC,LĐKT 4A, ; KHOA, SỬ ĐỊA 4C;5A; Dạy thay 23    
2 Trần Thị Hằng     Anh văn    3D,3E,5A,5B,5C,5D 24  1T/TUẦN  
3 Phạm Hồng Luyến     Anh văn    3B,3C,4A,4B,4C,4D 24  1T/TUẦN  
4 Nguyễn Thanh Hương     MT   Khối 3; khối 4; khối 5 12    
THMT Khối 3; khối 4; khối 5 7  
HĐNG 3D,4A,4B,5D 4  
5 Phạm Thị Hà     Â.N   TOÀN TRƯỜNG 22    
BD.ÂN 1E 1  
6 Ngô Trường Giang     Thể dục   1A,1B,1C;2E,2C; 4ABCD;5ABCD 23    
7 Đặng Thị Thanh Thủy     MT   Khối 1; khối 2 10    
THMT Khối 1; khối 2 9  
HĐNG 1A;1C;1B;2C 4  
8 Đào Thị Huyền TPT- Trường hạng 1 BD.ÂN   1E,2D 2    
Tổng cộng: 165    
                               
  DUYỆT HIỆU TRƯỞNG   PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                               
                               
                               
                               
  Phạm Văn Lượng   Mạc Thế Vinh - Nguyễn Thị Anh Thu  
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu