Asset Publisher

BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014


 

Mã chương: 622

Mẫu số: F02-1H

 

Đơn vị báo cáo: Trường Tiểu học Hoàng Quế

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1027040

 
 

BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 

Năm 2014

 

Nguồn kinh phí: Nguồn tự chủ - Hình thức cấp phát: Dự toán

 

Mã ngành kinh tế

Mã nội dung
kinh tế

Chỉ tiêu

Kinh phí được sử dụng kỳ này

KP đã sử dụng
đề nghị quyết toán

Kinh phí giảm
 kỳ này

Kinh phí
chưa sử dụng
chuyển kỳ sau

 

Loại

Khoản

Nhóm mục chi

Mục

Tiểu mục

Kỳ trước chuyển sang

Số thực nhận

Tổng số kinh
phí được
sử dụng kỳ này

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

 

Kỳ này

Luỹ kế từ
đầu năm

 

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

490

492

 

 

 

Giáo dục tiểu học

 

4771090000

4771090000

4771090000

1134147596

1134147596

 

 

3636942404

 

 

 

I

 

 

Chi thanh toán cá nhân

 

3648432418

3648432418

3648432418

69462514

69462514

 

 

3636942404

 

 

 

 

6000

 

Tiền lương

 

1524736596

1524736596

1524736596

 

 

 

 

3636942404

 

 

 

 

6050

 

Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng

 

64780000

64780000

64780000

 

 

 

 

3636942404

 

 

 

 

6100

 

Phụ cấp lương

 

1311856434

1311856434

1311856434

9195126

9195126

 

 

3636942404

 

 

 

 

 

6106

Phụ cấp thêm giờ

 

 

 

 

7401126

7401126

 

 

 

 

 

 

 

 

6149

Khác

 

 

 

 

1794000

1794000

 

 

 

 

 

 

 

6200

 

Tiền thưởng

 

27012500

27012500

27012500

14592500

14592500

 

 

3636942404

 

 

 

 

 

6249

Khác

 

 

 

 

14592500

14592500

 

 

 

 

 

 

 

6250

 

Phúc lợi tập thể

 

960000

960000

960000

960000

960000

 

 

 

 

 

 

 

 

6257

Tiền nước uống

 

 

 

 

960000

960000

 

 

 

 

 

 

 

6300

 

Các khoản đóng góp

 

719086888

719086888

719086888

44714888

44714888

 

 

3636942404

 

 

 

 

 

6301

Bảo hiểm xã hội

 

 

 

 

44714888

44714888

 

 

 

 

 

 

II

 

 

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

953233982

953233982

953233982

895261482

895261482

 

 

3636942404

 

 

 

 

6500

 

Thanh toán dịch vụ công cộng

 

53961816

53961816

53961816

48233816

48233816

 

 

3636942404

 

 

 

 

 

6501

Thanh toán tiền điện

 

 

 

 

17933816

17933816

 

 

 

 

 

 

 

 

6504

Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường

 

 

 

 

10450000

10450000

 

 

 

 

 

 

 

 

6549

Khác

 

 

 

 

19850000

19850000

 

 

 

 

 

 

 

6550

 

Vật tư văn phòng

 

85784225

85784225

85784225

68114225

68114225

 

 

3636942404

 

 

 

 

 

6551

Văn phòng phẩm

 

 

 

 

18090778

18090778

 

 

 

 

 

 

 

 

6552

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng

 

 

 

 

6146000

6146000

 

 

 

 

 

 

 

 

6599

Vật tư văn phòng khác

 

 

 

 

43877447

43877447

 

 

 

 

 

 

 

6600

 

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

 

21849362

21849362

21849362

21849362

21849362

 

 

 

 

 

 

 

 

6601

Cước phí điện thoại trong nước

 

 

 

 

616462

616462

 

 

 

 

 

 

 

 

6612

Sách, báo, tạp chí thư viện

 

 

 

 

5392900

5392900

 

 

 

 

 

 

 

 

6617

Cước phí Internet, thư viện điện tử

 

 

 

 

15840000

15840000

 

 

 

 

 

 

 

6650

 

Hội nghị

 

9913000

9913000

9913000

 

 

 

 

3636942404

 

 

 

 

6700

 

Công tác phí

 

5800000

5800000

5800000

450000

450000

 

 

3636942404

 

 

 

 

 

6704

Khoán công tác phí

 

 

 

 

450000

450000

 

 

 

 

 

 

 

6900

 

Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên

 

505884879

505884879

505884879

505884879

505884879

 

 

 

 

 

 

 

 

6912

Thiết bị tin học

 

 

 

 

35780000

35780000

 

 

 

 

 

 

 

 

6921

Đường điện, cấp thoát nước

 

 

 

 

32045000

32045000

 

 

 

 

 

 

 

 

6949

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác

 

 

 

 

438059879

438059879

 

 

 

 

 

 

 

7000

 

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

 

270040700

270040700

270040700

250729200

250729200

 

 

3636942404

 

 

 

 

 

7001

Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành

 

 

 

 

161776700

161776700

 

 

 

 

 

 

 

 

7004

Đồng phục, trang phục

 

 

 

 

2550000

2550000

 

 

 

 

 

 

 

 

7006

Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là tài sản cố định)

 

 

 

 

3835000

3835000

 

 

 

 

 

 

 

 

7049

Chi phí khác

 

 

 

 

82567500

82567500

 

 

 

 

 

 

III

 

 

Chi mua sắm, sửa chữa

 

159320000

159320000

159320000

159320000

159320000

 

 

 

 

 

 

 

9000

 

Mua, đầu tư tài sản vô hình

 

15950000

15950000

15950000

15950000

15950000

 

 

 

 

 

 

 

 

9003

Mua phần mềm máy tính

 

 

 

 

15950000

15950000

 

 

 

 

 

 

 

9050

 

Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn

 

143370000

143370000

143370000

143370000

143370000

 

 

 

 

 

 

 

 

9062

Thiết bị tin học

 

 

 

 

14150000

14150000

 

 

 

 

 

 

 

 

9099

Tài sản khác

 

 

 

 

129220000

129220000

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

Các khoản chi khác

 

10103600

10103600

10103600

10103600

10103600

 

 

 

 

 

 

 

7750

 

Chi khác

 

10103600

10103600

10103600

10103600

10103600

 

 

 

 

 

 

 

 

7756

Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán

 

 

 

 

1953600

1953600

 

 

 

 

 

 

 

 

7799

Chi các khoản khác

 

 

 

 

8150000

8150000

 

 

 

 

Tổng cộng

 

4771090000

4771090000

4771090000

1134147596

1134147596

 

 

36369424040

 

......,Ngày .... tháng .... năm ......

 

Người lập

 

Kế toán trưởng

 

Thủ trưởng đơn vị

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 
 

Đặng Thị Hải

 

Đặng Thị Hải

 

Vũ Đình Cừ