Asset Publisher

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016


Cam kết chất lượng GD của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

 

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

 STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Học sinh sinh năm 2009, học sinh thường trú tại 6 thôn của xã Hoàng Quế

 

HS hoàn thành chương trình lớp 1

HS hoàn thành chương trình lớp 2

HS hoàn thành chương trình lớp 3

HS hoàn thành chương trình lớp 4

 

II

 Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình VNEN

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình VNEN

Chương trình của BGD&ĐT

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016

 

 

IV

 Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

HS học Tiếng Anh 2 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

HS học Tiếng Anh 2 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

 Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 3 đến khối 5, dạy 2 tiết/tuần.

 

 

HS học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 3 đến khối 5, dạy 2 tiết/tuần.

 

 

 

 

HS học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học. Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 3 đến khối 5, dạy 2tiết/tuần.

 

 

 

 

 HS học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

- Có đủ giáo viên

- Cán bộ quản lý đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý.

- Có đủ giáo viên

- Cán bộ quản lý đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý.

- Có đủ giáo viên

- Cán bộ quản lý đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý.

- Có đủ giáo viên

- Cán bộ quản lý đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý

- Có đủ giáo viên

- Cán bộ quản lý đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý.

  

VII

 Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 Phẩm chất: 138/138 Đạt

 

HT chương trình lớp học: 138/138

 

Thể lực:

Tốt: 97

Đạt: 41

Phẩm chất: 135/135 Đạt

 

HT chương trình lớp học: 135/135

 

Thể lực:

Tốt: 95

Đạt: 40

Phẩm chất: 113/113   Đạt

 

HT chương trình lớp học: 113/113

 

Thể lực:

Tốt: 79

Đạt: 34

Phẩm chất: 119/119   Đạt

 

HT chương trình lớp học:

119/119

 

Thể lực:

Tốt: 84

Đạt: 35

Phẩm chất: 113/113Đạt

 

HT chương trình tiểu học: 113/113

 

Thể lực:

Tốt: 79

Đạt: 34

 

VIII

 Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

 

Đông Triều, ngày 26 tháng 10 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Đình Cừ