Asset Publisher

CÔNG KHAI KINH PHÍ DỰ TOÁN THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

CÔNG KHAI KINH PHÍ DỰ TOÁN THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG KHAI KINH PHÍ  DỰ TOÁN THỰC HIỆN                                      CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

 

 

 

 

 

 

ĐVT:  đồng

 

TT

Nội dung

Biên chế được giao năm 2017 (người)

Hợp đồng 1 năm được cấp trên duyệt năm 2017 (người)

Biên chế hiện tại có mặt

Dự toán giao năm 2017

 

Tổng số

Trong đó

 

Ngân sách bổ sung chi cho CB-GV có hệ số lương dưới 2,34

 

 

Tổng số

38

3

36

3,837,000,000

0

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

 

2,992,540,000

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

704,460,000

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

130,000,000

 

 

4

Chi các khoản chi khác

 

 

 

10,000,000

 

 

 

 

 

Hoàng Quế, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

 

Người lập

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Hiền

 

 

Vũ Đình Cừ