Asset Publisher

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012


 

Ch­¬ng 622 lo¹i 14 kho¶n 02

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Ch­¬ng 622 lo¹i 14 kho¶n 02

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

M· ®¬n SDNS : 1027040

 

Hoµng QuÕ, ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2012

ThuyÕt minh chi tiÕt bæ sung dù to¸n theo nhãm môc chi NSNN

Vµ nguån thu ®Ó l¹i n¨m 2012

( KÌm theo Q§ sè 02 /Q§- UBND ngµy 05 th¸ng 1 n¨m 2012 cña UBND huyÖn §«ng TriÒu )

 

 

 

 

§¬n vÞ tÝnh :®ång

         

 

TT

Néi dung

Chia ra quý

 

Tæng chi

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

 
 

 

Chi tõ nguån ng©n s¸ch cÊp

 

 

 

 

 

 

 

Kinh PhÝ Tù chñ

 

 

 

 

 

 

 

Tæng céng

2,782,830,000

699,822,500

692,822,500

692,822,500

693,362,500

 

1

Chi thanh to¸n c¸ nh©n

2,447,290,000

610,822,500

610,822,500

610,822,500

610,822,500

 

 

Môc 6000  TiÒn L­¬ng

1,160,862,000

290,215,500

290,215,500

290,215,500

290,215,500

 

 

Môc 6050  TiÒn C«ng

64,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

 

 

Môc 6100 Phô cÊp

838,428,000

209,607,000

209,607,000

209,607,000

209,607,000

 

 

Môc 6200 TiÒn Th­ëng

 

 

 

 

 

 

 

Môc 6250 Phóc Lîi

4,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

 

 

Môc 6300 ( trong ®ã cã 2% KPC§)

380,000,000

95,000,000

95,000,000

95,000,000

95,000,000

 

 

 (trong ®ã  cã 2% KPC§)

29,069,652

7,267,413

7,267,413

7,267,413

7,267,413

 

 

Trong ®ã tiÕt kiÖm

 

 

 

 

 

 

 

C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng ( Trong môc 6000)

 

 

 

 

 

 

2

Chi nghiÖp vô chuyªn m«n

261,540,000

78,000,000

61,000,000

61,000,000

61,540,000

 

 

Môc 6500 Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng

12,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

 

 

Môc 6550 VËt t­ v¨n phßng

48,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

 

 

Môc 6600 Th«ng tin tuyªn truyÒn

40,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

 

 

Môc 6650 Héi nghÞ

7,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

 

 

Môc 6700 C«ng T¸c phÝ

30,000,000

6,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

 

 

Môc 6900 Söa ch÷a TS PV CM

100,000,000

40,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

 

 

Môc  7000 Chi PhÝ nghiÖp vô chuyªn m«n

20,540,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,540,000

 

3

Chi mua ®å dïng,trang thiÕt bÞ TSC§

70,000,000

10,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

 

 

Môc 9050 Mua s¾m TS DCC M«n

70,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi Kh¸c

4,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

 

 

Môc 7750 Chi kh¸c

4,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

 

 

Ghi chó : -  C¸c nhãm môc chi ®­îc ghi theo môc lôc ng©n s¸ch míi ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 33/2008/Q§/BTC ngµy 02 /6/2008

 

 

 

 

§¬n vÞ dù to¸n

 

 

 

KÕ to¸n

HiÖu Tr­Ưëng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Æng ThÞ H¶i

Vò §×nh Cõ

 


 

Tr­ưêng tiÓu häc Hoµng QuÕ

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Ch­¬ng 622 lo¹i 490 kho¶n 492

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

M· ®¬n SDNS : 1027040

 

Hoµng QuÕ, ngµy  15  th¸ng  8  n¨m 2012

ThuyÕt minh chi tiÕt bæ sung dù to¸n theo nhãm môc chi NSNN

Vµ nguån thu ®Ó l¹i n¨m 2012

( KÌm theo Q§ sè  1063    /Q§- UBND ngµy   05  th¸ng   08    n¨m 2012 cña UBND huyÖn §«ng TriÒu )

 

 

 

 

§¬n vÞ tÝnh : ®ång

         

 

STT

Néi dung

Chia ra quý

 

Tæng chi

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

 
 

 

Chi tõ nguån ng©n s¸ch cÊp

 

 

 

 

 

 

 

Kinh PhÝ Tù chñ

 

 

 

 

 

 

 

Tæng céng

869,000,000

 

 

404,000,000

465,000,000

 

1

Chi thanh to¸n c¸ nh©n

869,000,000

 

 

404,000,000

465,000,000

 

 

Môc 6000  TiÒn L­¬ng

480,000,000

 

 

220,000,000

260,000,000

 

 

Môc 6050  TiÒn C«ng

 

 

 

 

 

 

 

Môc 6100 Phô cÊp

261,000,000

 

 

120,000,000

141,000,000

 

 

Môc 6200 TiÒn Th­ëng

 

 

 

 

 

 

 

Môc 6250 Phóc Lîi

 

 

 

 

 

 

 

Môc 6300 ( trong ®ã cã 2% KPC§)

128,000,000

 

 

64,000,000

64,000,000

 

 

 (trong ®ã  cã 2% KPC§)

 

 

 

 

 

 

 

Trong ®ã tiÕt kiÖm

 

 

 

 

 

 

 

C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng ( Trong môc 6000)

 

 

 

 

 

 

2

Chi nghiÖp vô chuyªn m«n

 

 

 

 

 

 

 

Môc 6500 Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng

 

 

 

 

 

 

 

Môc 6550 VËt t­ v¨n phßng

 

 

 

 

 

 

 

Môc 6600 Th«ng tin tuyªn truyÒn

 

 

 

 

 

 

 

Môc 6650 Héi nghÞ

 

 

 

 

 

 

 

Môc 6700 C«ng T¸c phÝ

 

 

 

 

 

 

 

Môc 6900 Söa ch÷a TS PV CM

 

 

 

 

 

 

 

Môc  7000 Chi PhÝ nghiÖp vô chuyªn m«n

 

 

 

 

 

 

3

Chi mua ®å dïng,trang thiÕt bÞ TSC§

 

 

 

 

 

 

 

Môc 9050 Mua s¾m TS DCC M«n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi Kh¸c

 

 

 

 

 

 

 

Môc 7750 Chi kh¸c

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chó : -  C¸c nhãm môc chi ®­îc ghi theo môc lôc ng©n s¸ch míi ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 33/2008/Q§/BTC ngµy 02 /6/2008

 

 

 

 

§¬n vÞ dù to¸n

 

 

 

KÕ to¸n

HiÖu Tr­Ưëng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Æng ThÞ H¶i

Vò §×nh Cõ