Asset Publisher

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012-2013

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012-2013


Tr­êng tiÓu häc Hoµng QuÕ

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

 

Ch­¬ng 622 lo¹i 14 kho¶n 02

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

 

M· ®¬n SDNS : 1027040

 

Hoµng QuÕ, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2013

 

ThuyÕt minh chi tiÕt dù to¸n theo nhãm môc chi NSNN

 

Vµ nguån thu ®Ó l¹i n¨m 2013

 

( KÌm theo Q§ sè 19/Q§- UBND ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2013 cña UBND huyÖn §«ng TriÒu )

 

 

 

 

 

§¬n vÞ tÝnh :®ång

 

TT

Néi dung

Chia ra quý

 

Tæng chi

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

 
 

 

Chi tõ nguån ng©n s¸ch cÊp

 

 

 

 

 

 

 

Kinh PhÝ Tù chñ

3,729,360,000

931,590,000

931,590,000

939,590,000

926,590,000

 

 

Tæng céng

3,729,360,000

931,590,000

931,590,000

939,590,000

926,590,000

 

1

Chi thanh to¸n c¸ nh©n

3,406,970,000

848,492,500

848,492,500

861,492,500

848,492,500

 

 

Môc 6000  TiÒn L­¬ng

1,571,357,000

392,839,250

392,839,250

392,839,250

392,839,250

 

 

Môc 6050  TiÒn C«ng

75,000,000

18,750,000

18,750,000

18,750,000

18,750,000

 

 

Môc 6100 Phô cÊp

1,202,613,000

300,653,250

300,653,250

300,653,250

300,653,250

 

 

Môc 6200 TiÒn Th­ëng

13,000,000

 

 

13,000,000

 

 

 

Môc 6250 Phóc Lîi

5,000,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

 

 

Môc 6300 C¸c kho¶n ®ãng gãp

540,000,000

135,000,000

135,000,000

135,000,000

135,000,000

 

 

 (trong ®ã  cã 2% KPC§)

36,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

 

 

Trong ®ã tiÕt kiÖm

 

 

 

 

 

 

 

C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng ( Trong môc 6000)

 

 

 

 

 

 

2

Chi nghiÖp vô chuyªn m«n

222,766,000

55,691,500

55,691,500

55,691,500

55,691,500

 

 

Môc 6500 Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng

28,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

 

 

Môc 6550 VËt t­ v¨n phßng

44,766,000

11,191,500

11,191,500

11,191,500

11,191,500

 

 

Môc 6600 Th«ng tin tuyªn truyÒn

20,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

 

 

Môc 6650 Héi nghÞ

5,000,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

 

 

Môc 6700 C«ng T¸c phÝ

20,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

 

 

Môc 6900 Söa ch÷a TS PV CM

45,000,000

11,250,000

11,250,000

11,250,000

11,250,000

 

 

Môc  7000 Chi PhÝ nghiÖp vô chuyªn m«n

60,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

 

3

Chi mua ®å dïng,trang thiÕt bÞ TSC§

59,624,000

14,906,000

14,906,000

14,906,000

14,906,000

 

 

Môc 9050 Mua s¾m TS DCC M«n

50,000,000

12,500,000

12,500,000

12,500,000

12,500,000

 

4

Chi Kh¸c

40,000,000

12,500,000

12,500,000

7,500,000

7,500,000

 

 

Môc 7750 Chi kh¸c

40,000,000

12,500,000

12,500,000

7,500,000

7,500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¬n vÞ dù to¸n

 

 

 

 

KÕ to¸n

HiÖu Tr­ëng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Æng ThÞ H¶i

Vò §×nh Cõ