Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ

         Số: 450 /TB-THHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 2 tháng 10 năm 2017


  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

1. Tuyên truyền tuần lế " Học tập suốt đời"

2.Kiểm tra nề nếp các lớp khối 2 + khối 3- Dự giờ giáo viên tổ 3, Gv bộ môn.

3. Tổ chức chuyên đề cấp tổ.

4.Tổ chức hoạt động ngoại khóa về vui tết trung thu và tuyên truyền ngày pháp luật.Tổ chức các hoạt động làm cho thế giới sạch hơn.

5.Tổ chức đại hội Cán bộ- viên chức - người lao động.

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

03- 10/10

Kiểm tra nề nếp học sinh khối lớp 2, 3

Tuyên truyền tuần lễ học tập suốt đời.

BGH – TPT

Đ/c Lượng

04/10

Họp  tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh

đ/c Lượng

5/10

Họp chi bộ tháng 10

Toàn thể Đv.

06/10

Họp hội đồng nhà trường

BGH - GVtoàn trường

09/10

Dự  khai mạc lễ hội Đền Sinh

HS tham gia thi đấu giải võ cổ truyền.

đ/c Lượng

GV thể dục- Hs

09- 13/10

Dạy thay cho 02 đồng chí học lớp Trung cấp chính trị tại thị xã Đông Triều.

  BGH

10 - 25/10

 Kiểm tra công tác nội bộ

BGH - GV cốt cán

  13/10

Tổ chức Đại hội cán bộ - viên chức người lao động.

BGH-  Toàn trường

16/10

Tổ chức ngày hội «  Chúng em với ATGT »

BGH – GV- HS

15- 25/10

Duyệt sổ chủ nhiệm và hồ sơ lớp 1

BKTNB

20 /10

Kỉ niệm ngày 20/10

CĐ- PN

28/8

Tổ chức chuyên đề cụm

BGH - TTCM - HS

 

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Lượng