Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ

         Số: 520 /TB-THHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 30 tháng 10 năm 2017


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

1. Phát động phong trào thi đua « Dạy tốt- Học tốt » chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

2. Tổ chức Hội giảng cấp tổ, cấp trường.

3. Tổ chức Ngày Nhà giáo việt nam.

4.Tiếp tục kiểm tra các bộ phận theo kế hoạch. Kiểm tra toàn diện 10 giáo viên.

5.Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Hội diễn văn nghệ

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

02/11

Họp hiệu trưởng

Đ/c Lượng

03/11

Giáo viên làm bài thi năng lực cấp trường.

BGH

06/11

Tổ chức tuyên truyền lễ tưởng niệm tai nạn GT

Khai mạc hội đồng thi Gv giỏi cấp trường.

Họp Hội đồng

Đ/c Huyền

Đ/c Lượng

đ/c Lượng

06 - 14/11

Tổ chức thi GV giỏi cấp trường

BGK

13 /11

Tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 đối với khối 4+5

Tham dự kiểm tra kết quả PCGD- XMC năm 2017.

BGH

 

Đ/c Vinh – Thảo

18/11

Hội giảng cấp trường

BGH – TT CM

20/11

Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11- Hội diễn văn nghệ.

BGH

22-29/11

Thực hiện kiểm tra công tác nội bộ trường học..

 

Dự giờ các môn học Tiếng Anh người nước ngoài, KNS.

BKTNB

BGH

 

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Lượng