Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 - 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 - 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ

Số: 593 /TB-THHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 30 tháng 11 năm 2018


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 - 2017

1. Phát động phong trào thi đua « Chúng em theo bước cha anh » chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Tham dự hội thi GV dạy giỏi cấp Thị xã 

3. Kiểm tra cuối kỳ I

4.Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Thi đồng diễn thể dục, nghi thức đội, bóng đá khối 3, 4.

 

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

01/12

Tổ chức họp hội đồng

HT

04/12

Họp chi bộ

Toàn bộ đảng viên

05/12

Họp hội đồng đánh giá viên chức.

BGH - GV

06 - 7/12

Dự giờ gv hợp đồng mùa vụ

BGH – GV - HS

)8 - 19/12

Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch

Ban KT nội bộ

14-15/12

 Tham dự hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

GV

22/12

Tổ chức hoạt động ngoại khóa  

Đ/c  Huyền

24/12

 15 h 30 tham dự tổ chức Noen các lớp.

BGH - ĐTN

26- 29/12

Kiểm tra cuối kỳ I - tổ chức chấm thi

BGH - TTCM

30/12

Họp thi đua học kỳ I

Ban thi đua

 

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Lượng