Asset Publisher

PHAN CÔNG CBGV NĂM HOC 2012-2013

PHAN CÔNG CBGV NĂM HOC 2012-2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ

 Năm học 2012 – 2013

 

TT

Họ và tên

Trình độ CM

Nhiệm vụ được giao

Số giờ dạy/tuần

Kiêm nhiệm

Ghi chú

1

V ũ Đình Cừ

HT

2T/tuần

BTCB+CTĐ

 

2

Trần Thị Hợp

HP

4T/tuần

PBT+CTHĐT

 

3

Trần Thị Thu Hằng

ĐH

HP

4T/tuần

 

 

4

Đoàn Thị Thu Hường

ĐH

CN+dạy 1A

20/tuần

Tổ phó

 

5

Ngô Thị Lan

TC

CN+dạy 1B

20/tuần

 

 

6

Nguyễn Thị Huyên

TC

CN+dạy 1C

20/tuần

 

 

7

Phạm Thị Phú

CN+dạy 1D

17/tuần

Tổ trưởng

 

8

Lê Thị Điệp

CN+dạy 1E

20/tuần

 

 

9

Phan Thị Lân

CN+dạy 2A

20/tuần

 

 

10

Phạm Thị Hằng

TC

CN+dạy 2B

20/tuần

 

 

11

Đinh Thị Hải

CN+dạy 2C

17/tuần

Tổ trưởng

 

12

Nguyễn Thanh Hằng

CN+dạy 2D

20/tuần

 

 

13

Nguyễn Thị Hoà (B)

CN+dạy 2E

20/tuần

 

 

14

Hoàng Thị Toán

CN+dạy 3A

18/tuần

Trưởng ban TT

 

15

Lương Thị Bông

CN+dạy 3B

20/tuần

 

 

16

Trần Thị Tuyết Nhung

ĐH

CN+dạy 3C

17/tuần

Tổ phó+CĐ

 

17

Nguyễn Thị Tuyết

CN+dạy 4A

20/tuần

 

 

18

Nguyễn Thị Liên

TC

CN+dạy 4B

20/tuần

 

 

19

Nguyễn Thị Phương

CN+dạy 4C

20/tuần

 

 

20

Mạc Thế Vinh

CN+dạy 4D

20/tuần

Bí thư đoàn

 

21

Phạm Thị Minh Thu

ĐH

CN+dạy 5A

20/tuần

Tổ phó

 

22

Nguyễn Thị  Hoà (A)

CN+dạy 5B

17/tuần

Tổ trưởng

 

23

Nguyễn  Thị  Cải

CN+dạy 5C

20/tuần

 

 

24

Trịnh Thi Tuyết

ĐH

Dạy thay

Nghỉ TS

 

 

25

Nguyễn Sỹ Độ

D. bộ môn

22/tuần

 

 

26

Dương Thị Tâm

Dạy Hát

20/tuần

 

 

27

Nguyễn Thuý Mai

ĐH

Dạy NN

22/tuần

 

 

28

Đặng T.  Thanh Thuỷ

Dạy MT

22/tuần

 

 

29

Phạm Thị Hà

TPT Đội

2T/tuần

 

 

30

Phạm Hồng Luyến

ĐH

Dạy NN

22/tuần

 

 

31

Lê Thị Thanh

Dạy thay

19/tuần

 

 

32

Nguyễn Thanh Hương

TC

Dạy MT

Nghỉ TS

 

 

33

Ngô Trường Giang

Dạy TD

22/tuần

 

 

34

Mạc Thanh Nga

TC

Văn phòng

 

 

 

35

Đặng Thị Hải

TC

Kế toán

 

Tổ trưởng

 

36

Mai Thị Hiền Thảo

Văn phòng

 

 

 

37

Vũ Thị Huyền Trang

TC

Thư viện

 

 

 

38

Vũ Thị Vân

D. bộ môn

19/tuần

 

 

 

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                        Vũ Đình Cừ