Asset Publisher

Phân công lịch trực Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

Phân công lịch trực Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:   /TrTH

          Đông Triều, ngày  02  tháng  02  năm 2016

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

 

 

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

7/2/2016

(29/12- Âm lịch)

Trần Thị Hợp

Trịnh Thị Hiền

P. Hiệu trưởng

Kế toán

01668233457

0902131911

2

8/2/2016

(01/01- Âm lịch)

Vũ Đình Cừ

Trịnh Thị Hiền

Hiệu trưởng

Kế toán

0934317188

0902131911

3

9/2/2016

(02/01- Âm lịch)

Trần Thị Thu Hằng

Mai Thị Hiền Thảo

P. Hiệu trưởng

Hành chính

0969899668

0972401148

4

10/2/2016

(03/01- Âm lịch)

Vũ Đình Cừ

Mạc Thị Thanh Nga

Hiệu trưởng

Hành chính

0934317188

0936568136

5

11/2/2016

(04/01- Âm lịch)

Trần Thị Hợp

Vũ Thị Huyền Trang

P. Hiệu trưởng

Thư viện

01668233457

01263394139

6

12/2/2016

(05/01- Âm lịch)

Trần Thị Thu Hằng

Mai Thị Hiền Thảo

P. Hiệu trưởng

Hành chính

0969899668

0972401148

7

13/2/2016

(06/01- Âm lịch)

Mạc Thanh Nga

Hành chính

0936568136

8

14/2/2016

(07/01- Âm lịch)

Vũ Thị Huyền Trang

Thư viện

01263394139

             

       Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị giáo viên, nhân viên báo cho Lãnh đạo Nhà trường theo lịch được phân công trên.

 

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Vũ Đình Cừ