Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HOC 2012-2013

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HOC 2012-2013


 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2012 - 2013 - Học kỳ 1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 1

Thực hiện từ ngày  05 tháng 9 năm 2012

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

1E

2

1

C cờ

 

Cờ

Cờ

Cờ

2

 

 

Tviệt   Huyên

Tviệt   Phú

TV     Điệp

3

 

 

Tviệt   Huyên

Tviệt   Phú

TV    Điệp

4

 

 

Toán   Huyên

Toán   Phú

T.ôn   Điệp

5

 

 

T.ôn    Huyên

Đđức  Phú

Hát    Tâm

3

1

 

 

 

 

 

2

 

Hát      Tâm

Tviệt   Huyên

TNXH   Vân

 

3

 

MT      Thuỷ

Tviệt   Huyên

TC        Vân

 

4

 

Tviệt    Lan

Toán   Huyên

TV        Phú

 

5

 

Tviệt    Lan

MT    Thuỷ

TV        Phú

 

4

1

 

 

 

 

 

2

Tviệt     Hường

 

Toán   Huyên

Tviệt   Phú

TC        Vân

3

Tviệt     Hường

 

Anh     Luyến

Tviệt   Phú

TNXH   Vân

4

Toán     Hường

 

Tviệt   Huyên

Hát      Tâm

Đ đức     Vân

5

T.ôn     Hường

 

Tviệt   Huyên

Toan   Phú

TD          Độ

5

1

 

 

 

 

 

2

 

TC       Vân

Toán  Huyên

Tviệt   Phú

 

3

 

TNXH  Vân

Anh     Luyến

Tviệt   Phú

 

4

 

TD       Vân

Tviệt   Huyên

Toán   Phú

 

5

 

Đ đức   Vân

Tviệt   Huyên

HĐTT   Phú

 

6

1

 

 

 

 

 

2

Tviệt     Hường

 

Tviệt  Huyên

Toán     Phú

 

3

Tviệt     Hường

 

Tviệt  Huyên

Hát       Tâm

 

4

Toán     Hường

 

Anh    Luyến

Tviệt     Phú

 

5

TV       Hường

 

Anh    Luyến

Tviệt     Phú

 

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

2

1

 

 

 

 

 

2

Tviệt    Lan

TNXH  Vân

TH       Phú

TH       Phú

Tviệt   Điệp

3

Tviệt    Lan

TC       Vân

TH       Phú

TH       Phú

Tviệt   Điệp

4

Toán    Lan

 Đ đức  Vân

Anh       Mai

HĐTT  Phú

Anh    Luyến

5

T.ôn     Lan

Hát       Tâm

 

 

Anh    Luyến

3

1

 

 

 

Hát

 

2

Toán    Lan

 

TV       Phú

TD

Tviệt   Điệp

3

T.ôn    Lan

 

TV       Phú

MT  

Tviệt   Điệp

4

T.ôn     Lan

 

T.ôn     Phú

 

Toán    Điệp

5

TV       Lan

 

 

 

TV ôn   Điệp

4

1

 

 

 

TH       Phú

 

2

Tviệt   Lan

TV  Huyên

MT      Thuỷ

TH        Phú

Tviệt   Điệp

3

Tviệt   Lan

T.ôn Huyên

Anh       Mai

Anh      Luyến

Tviệt   Điệp

4

Toán    Lan

T.ôn Huyên

TD       Độ

 

Toán   Điệp

5

TV     Lan

TD    Độ

 

 

T.ôn    Điệp

5

1

 

 

 

TH       Phú

 

2

Anh     Mai

 

TV        Phú

TH       Phú

Tviệt    Điệp

3

Anh     Mai

 

MT      Thuỷ

HĐTT  Phú

Tviệt    Điệp

4

Tviệt    Lan

 

TV        Phú

 

MT      Thuỷ

5

Tviệt    Lan

 

 

 

Toán    Điệp

6

1

 

 

 

TH       Phú

 

2

Tviệt     Lan

 

TH       Phú

TH       Phú

Tviệt   Điệp

3

Tviệt     Lan

 

TH       Phú

TH       Phú

Tviệt   Điệp

4

Toán     Lan

 

HĐTT   Phú

 

Toán   Điệp

5

T.ôn      Lan

 

 

 

TH     Điệp