Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2015-2016


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ THỜI KHÓA BIỂU  
            KHỐI LỚP 2  
    Năm học: 2015 - 2016 thực hiện tứ 05/9/2015
THỨ TIẾT LỚP 2A LỚP 2B LỚP 2C LỚP 2D LỚP 2E
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
2   C cờ       Cờ   Cờ      
1 Toán   Thanh   T.đọc Toán     T.đọc Lan T.đọc  Hải MT   Hương T.đọc  Điệp  
2 T.đọc Thanh   T.đọc Toán     T.đọc Lan T.đọc  Hải MT   Hương T.đọc  Điệp  
3 T.đọc  Thanh   KC  Toán     KC    Lan KC     Hải TC   Hương KC    Điệp  
4 KC      Thanh   Toán  Toán     Toán  Lan Toán   Hải   Toán   Điệp  
5                    
3 1 MT     Thủy Toán    Thanh T.đọc  Toán   MT     Hương Hát     Hà Hát      Hà TNXH Phượng TNXH Yến TD  Giang
2 TC     Thủy T.Viết  Thanh Toán  Toán   TC     Hương T.đọc  Lan T.đọc   Hải HĐTT Phương Đ.đức  Yến Hát      Hà
3 Anh    Mai TNXH  Thanh LT&C Toán   Anh    Luyến  Đ. Đức   Yến Toán    Hải TD  Đọ TH    Yến Toán   Điệp
4 Anh    Mai Đ.Đức Phượng TH   Toán   Anh    Luyến  Toán   Lan TH       Hải   TH    Yến Ctả     Điệp
5                    
4 1 TD    Độ   MT     Hương Ctả    Toán   Toán   Lan Toán     Hải TH     Hải T.đọc  Điệp  
2 Toán  Thanh   TC     Hương TNXH  Yến   LT&C Lan LT&C   Hải TH    Hải Toán   Điệp  
3 T.đọc  Thanh   Anh    Mai Toán  Toán   TD    Độ TH       Hải TH     Hải Ctả    Điệp  
4 LT&C Thanh   Anh    Mai TD Giang   TH      Lan T viết    Hải   TH    Điệp  
5                    
5 1 Toán   Thanh TH  Thanh Toán  Toán   Toán   Lan TD   Độ Toán   Hải Anh    Luyến  Toán Điệp MT     Hương
2 Ctả     Thanh TH   Thanh TD   Giang   Ctả     Lan T.Viết   Lan Ctả     Hải Anh    Luyến  Tviết  Điệp TC     Hương
3 Hát      Hà TH    Thanh T.Viết   Toán   TNXH Lan TH      Lan TH   Hải TD  Đọ LT&C Điệp Anh   Luyến
4 TD       Độ TH    Thanh TLV     Toán   TH      Lan TH      Lan TH    Hải   TH    Điệp Anh    Luyến
5                    
6 1 Toán  Thanh   Hát    Hà KC   Toán   Toán   Lan  TLV   Hải ĐĐ Phương Toán  Điệp  
2 Ctả    Thanh   Toán    Toán TH    Toán   TLV    Lan Toán   Hải Hát      Hà TLV    Điệp  
3 TLV     Thanh   TH      Toán TH     Toán   Ctả     Lan TH      Hải HĐTT   Q TH    Điệp   
4 Đđức   Yến   TNXH   Toán TH     Toán   TH      Lan Ctả  Hải   TD  Giang  
5 SH         SH SH   SH