Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HOC 2012-2013

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HOC 2012-2013


 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2012 - 2013 - Học kỳ 1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 1

Thực hiện từ ngày  05 tháng 9 năm 2012

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

 

 

2

1

 

Ccờ

Ccờ

 

 

2

TD         Giang

TĐ          Bông

TĐ     Nhung

 

 

3

T.đọc     Toán

KC          Bông

KC     Nhung 

 

 

4

KC        Toán

Hát         Tâm

Toán   Nhung

 

 

5

Toán       Toán

Toán       Bông

Ctả     Nhung

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

Toán          Toán

TĐ        Bông

TĐ    Nhung

 

 

3

Ctả           Toán

Toán     Bông

Toán  Nhung

 

 

4

Tập viết    Toán

Hát       Tâm

TD     Giang

 

 

5

Thủ công   Toán

Tviết     Bông

Ctả    Nhung

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

Anh         Mai

Toán       Bông

Anh      Luyến

 

 

3

Đ. đức   Toán

Ctả         Bông

Hát      Tâm

 

 

4

TD         Giang

Anh       Luyến

Toán  Nhung

 

 

5

Toán       Toán

Anh       Luyến

T.ôn    Nhung

 

 

5

1

 

 

 

 

 

2

Toán           Toán

Anh       Luyến

TC      Huyền

 

 

3

Ctả            Toán

LT&C     Bông

Đ Đ    Huyền

 

 

4

Ltừ và câu   Toán

Toán     Bông

MT       Thuỷ

 

 

5

TNXH       Toán

MT          Thuỷ

Tviết   Huyền

 

 

6

1

 

 

 

 

 

2

Toán       Toán

TD        Giang

Toán      Nhung

 

 

3

TLV       Toán

TLV      Bông

TLV      Nhung

 

 

4

Hát        Tâm

Toán     Bông

TNXH   Nhung

 

 

5

MT        Thuỷ

Ctả        Bông

TH         Nhung

 

 

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

 

 

2

1

 

 

 

 

 

2

 

TNXH     Bông

 

 

 

3

 

TH          Bông

 

 

 

4

 

HĐTT     Bông

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

 

TD        Giang

Anh        Luyến

 

 

3

 

Tcông    Huyền

Anh        Luyến

 

 

4

 

Đ.đức    Huyền

Tin        Thảo

 

 

5

 

 

Tin        Thảo

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

Tập đọc   Toán

Tin           Thảo

 

 

 

3

TNXH     Toán

Tin           Thảo

 

 

 

4

T.ôn        Toán

MT          Thuỷ

 

 

 

5

TV ôn     Toán

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

2

 

TH         Bông

Toán     Nhung

 

 

3

 

TH          Bông

LT&C    Nhung

 

 

4

 

TNXH     Bông

TNXH   Nhung

 

 

5

 

 

TD        Giang

 

 

6

1

 

 

 

 

 

2

Anh        Mai

TH          Bông

 

 

 

3

Anh        Mai

TH          Bông

 

 

 

4

Tin        Thảo

HĐTT     Bông

 

 

 

5

Tin        Thảo

 

 

 

 

 

Ghi chú:  -  HĐTT: Hoạt động tập thể

-          TH: Thực hành kiến thức đã học

-          GĐ+ BD: Giúp đỡ học sinh yếu, bồi d­ỡng học sinh giỏi

-          Tập viết ( Theo ch­ơng trình) học vào 2 tiết Học vần ngày thứ 6