Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2015-2016


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ     THỜI KHÓA BIỂU        
Khối lớp: 3                             
                   Năm học: 2015 - 2016  Thực hiện từ ngày 05/09/2015            
Thứ Tiết Lớp 3A   Lớp 3B   Lớp 3C   Lớp 3D   Lớp 3E  
    SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
2   C cờ       Cờ   Cờ   Cờ  
1 Tđọc Tuyết   TD    Giang   TĐọc   Hằng  TH     Hằng TĐ    Lân TH    Lân  Toán  Thanh  
2 KC   Tuyết   Tđọc  Toán   KC     Hằng TH     Hằng  KC    Lân   TH    Lân  Tđọc  Thanh  
3 Toán Tuyết   KC   Toán   TD     Giang MT  Hương Toán  Lân HĐTT  Lân KC  Thanh  
4 Ctả    Tuyết   Toán Toán   Toán   Hằng TC  Hương TH    Lân   TH      Thanh  
5                    
3 1 Tđọc Tuyết   Toán   Toán   Toán  Hằng Tin     Thảo TĐ   Lân TH   Thảo  Toán  Thanh Anh    Luyến
2 Toán  Tuyết   Hát      Hà   Tđọc  Hằng Tin     Thảo Toán Lân TH   Thảo  Tđọc  Thanh Anh    Luyến
3 Ctả    Tuyết   Ctả    Toán   Tviết  Hằng Anh   Hồng TD   Độ TNXH  Thảo TD   Giang Tin     Thảo
4 Đ.đứcTuyết   LT&C Toán   TH    Hằng Anh   Hồng LT&C Lân   Tviết  Thanh Tin      Thảo
5                    
4 1   TD      Độ   MT    Thuỷ Hát    Hà   Anh  Luyến Tin     Thảo Toán  Thanh TH      Thanh
2   Hát     Hà   T C   Thuỷ Toán  Hằng   Anh  Luyến Tin     Thảo LT&C  Thanh TNXH  Thanh
3   Toán    Tuyết   Tđọc  Toán LT&C Hằng   Toán Lân Hát     Hà TC   Hương TH      Thanh
4   Tviết    Tuyết   Toán  Toán TD     Giang   Ctả   Lân   MT  Hương Đ. Đức  Thanh
5   TNXH Tuyết     Đ. Đức Hằng          
5 1   Toán   Tuyết Toán  Toán TH   Toán Toán  Hằng   Toán Lân TD        Độ   TD   Giang
2   LT&C Tuyết Ctả    Toán Toán  Toán Ctả    Hằng   Tviết Lân TNXH  Thảo   Hát    Hà
3   TC   Hương Đ.đức  Toán TH    Toán TH     Hằng   TLV  Lân Đ đức   Thảo   Toán  Thanh
4   MT   Hương TNXH  Thảo TH     Toán TNXH Hằng   TH    Lân     TH  Thanh
5                   TH  Thanh
6 1 TLV  Tuyết TH    Tuyết Toán   Toán     Toán  Hằng Toán Lân MT   Hương Toán  Thanh  
2 Toán Tuyết TD     Độ TLV   Toán     TLV   Hằng Ctả    Lân TC    Hương TLV   Thanh  
3 TNXHTuyết TH   Tuyết Hát    Hà     Ctả    Hằng TH     Lân Hát     Hà Ctả    Thanh  
4 TH     Tuyết TH   Tuyết MT    Thuỷ     TNXH Hằng TH   Lân   TNXH  Thanh  
5 SH   SH      SH SH   SH  
                     
7 1 Anh   Luyến   Tin     Thảo              
2 Anh   Luyến   Tin     Thảo              
3 Tin    Thảo   Anh   Luyến              
4 Tin     Thảo   Anh   Luyến              
5