Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HOC 2012-2013

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HOC 2012-2013


 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2012 - 2013 - Học kỳ 1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 1

Thực hiện từ ngày  05 tháng 9 năm 2012

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

4A

4B

4C

5C

 

2

1

C cờ

C cờ

Cờ

 

 

2

TD            Độ

Tđọc       Liên

 

 

 

3

 Khoa       Độ

Hát        Tâm

 

 

 

4

T đọc      Tuyết

Toán      Liên

 

 

 

5

Toán       Tuyết

Sử         Liên

 

 

 

3

1

TH.ôn     Tuyết

T.ôn       Liên

 

 

 

2

Toán      Tuyết

Toán       Liên

TD           Độ

 

 

3

Ctả          Tuyết

Khoa       Độ

Toán    Phương

 

 

4

Địa          Tuyết

Ctả         Liên

Ctả       Phương

 

 

5

KC         Tuyết

KC         Liên

LT&C    Phương

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

 

Tđọc        Liên

 

Hát      Tâm

 

3

 

Toán        Liên

 

MT     Thuỷ

 

4

 

LT&câu   Liên

 

Tin      Thảo

 

5

 

Đạo đức   Liên

 

Tin      Thảo

 

5

1

 

LĐKT      Liên

 

 

 

2

MT       Thuỷ

Toán        Liên

TLV      Phương

 

 

3

Toán       Tuyết

LT&câu  Liên

TV       Phương

 

 

4

TLV     Tuyết

Anh        Luyến

Khoa    Huyền

 

 

5

LT&C     Tuyết

Khoa      Độ

Anh         Luyến

 

 

6

1

TH ôn     Tuyết

 

 

 

 

2

Toán       Tuyết

Toán       Liên

 

TD       Độ

 

3

TLV        Tuyết

TLV       Liên

 

LT&câu Vinh

 

4

Sử       Tuyết

TD         Giang

 

TLV      Vinh

 

5

Đđức     Tuyết

Địa         Liên

 

TV ôn   Vinh

 

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

4A

4B

4C

4D

 

2

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Khoa   Huyền

T đọc     Vinh

 

3

 

 

Đdức   Huyền

Toán       Vinh

 

4

 

 

KC      Huyền

T.ôn        Vinh

 

5

 

 

Toán   Phương

Khoa    Huyền

 

3

1

 

 

Tđọc Phương

 Đdức      Vinh

 

2

LĐKT    Tuyết

TLV         Liên

Tin        Thảo

Toán       Vinh

 

3

TV.ôn    Tuyết

TV           Liên

Tin        Thảo

Địa          Vinh

 

4

Khoa       Độ

LT&câu    Liên

Anh      Luyến

LT&C     Vinh

 

5

TD        Độ

Anh          Luyến

MT      Thuỷ

Ctả         Vinh

 

4

1

 

 

 

 

 

2

Hát       Tâm

 

TD        Độ

T đọc     Vinh

 

3

Tđọc        Tuyết

 

Toán    Phương

KC        Vinh

 

4

Toán        Tuyết

 

Tđọc    Phương

Toán     Vinh

 

5

LT&câu   Tuyết

 

Hát        Tâm

Sử         Vinh

 

5

1

 

 

Sử      Phương

 

 

2

 

Tin           Thảo

Toán   Phương

TD           Độ

 

3

 

Tin           Thảo

LT&C Phương

Khoa    Huyền 

 

4

 

TD        Giang

Tôn     Phương

TLV        Vinh

 

5

 

MT         Thuỷ

LĐKT Phương

Toán         Vinh

 

6

1

 

 

 

 

 

2

Tin          Thảo

 

Toán   Phương

Anh      Luyến

 

3

Tin          Thảo

 

TLV   Phương

Anh       Luyến

 

4

Anh       Luyến

 

Địa    Phương

Toán      Vinh

 

5

Anh       Luyến

 

TV     Phương

LĐKT    Vinh

 

 

Ghi chú:  -  HĐTT: Hoạt động tập thể

-          TH: Thực hành kiến thức đã học

-          GĐ+ BD: Giúp đỡ học sinh yếu, bồi d­ỡng học sinh giỏi

-          Tập viết ( Theo ch­ơng trình) học vào 2 tiết Học vần ngày thứ 6