Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 2

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 2


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2013 - 2014 - Học kỳ 1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 2

Thực hiện từ ngày 05 tháng 9 năm 2013

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

2A

2B

2C

2D

2E

2

1

C cờ

 

Cờ

Cờ

 

2

Toán   Phương

Toán  Hằng

 

T.đọc    Hải

 

3

T.đọc  Phương

TD   Giang

 

T.đọc    Hải

 

4

T.đọc  Phương

T.đọc  Hằng

 

KC       Hải

 

5

TH    Phương

T.đọc  Hằng

 

Toán      Hải

 

3

1

 

 

 

 

 

2

 

 

KC   Hằng

T.đọc    Hải

 

3

 

 

Ctả    Hằng

Toán     Hải

 

4

 

 

Anh   Luyến

TNXH   Hải

 

5

 

 

TNXH Hằng

Đ.đức    Hải

 

4

1

 

 

 

 

 

2

Toán  Phương

Toán   Hằng

 

Toán     Hải

 

3

T.đọc  Phương

Đ.đức  Hằng

 

Ctả       Hải

 

4

LT&C Phương

TD   Giang

 

T viết    Hải

 

5

TH    Phương

TC   Hương

 

TH        Hải

 

5

1

 

 

 

 

 

2

Anh   Luyến

 

Ctả    Hằng

LT&C   Hải

Toán   Hoà

3

Anh   Luyến

 

Toán   Hằng

Toán     Hải

Ctả      Hoà

4

Toán  Phương

 

TH    Hằng

Ctả       Hải

Đ.đức  Hoà

5

TLV   Phương

 

TH    Hằng

TH        Hải

KC      Hoà

6

1

 

 

 

 

 

2

 

Anh     Mai

 

TLV   Hải

 

3

 

Anh    Mai

 

Toán     Hải

 

4

 

MT  Thuỷ

 

TH    Hải

 

5

 

Hát    Tâm

 

TH     Hải

 

7

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH       Hoà

 

 

 

 

 

TH       Hoà

 

 

 

 

 

TH       Hoà

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

 

 

 

 

 

2

1

KC  Phương

TH    Hằng

T.đọc   Hằng

MT       Thuỷ

T.đọc    Hoà

2

Ctả   Phương

Tviết  Hằng

T.đọc  Hằng

TH  Hải

T.đọc    Hoà

3

Đ ĐứcPhương

TH    Hằng

Toán   Hằng

HĐTT    Hải

Toán     Hoà

4

 

TH    Hằng

Đ.đức Hằng

 

TD   Độ

5

 

 

 

 

 

3

1

Toán    Phương

T.đọc  Hằng

T.đọc  Hằng

MT    Thuỷ

Toán     Hoà

2

TNXH  Phương

Ctả    Hằng

TD   Độ

Hát    Tâm

T.đọc    Hoà

3

T.Viết  Phương

Toán   Hằng

Toán   Hằng

TD   Độ

Ctả       Hoà

4

TH      Phương

LT&C Hằng

TH    Hằng

 

TNXH  Hoà

5

 

 

 

 

 

4

1

Hát    Tâm

 

Toán   Hằng

TC   Hương

T.viết    Hoà

2

TD     Độ

 

LT&C  Hằng

TH       Hải

TC   Hương

3

TC   Hương

 

TH    Hằng

HĐTT  Hải

Toán     Hoà

4

MT  Hương

 

TH    Hằng

 

LT&C   Hoà

5

 

 

 

 

 

5

1

 

Toán   Hằng

TC   Hương

TD   Độ

Hát    Tâm

2

 

KC     Hằng

Hát    Tâm

Anh   Luyến

MT    Thuỷ

3

 

Ctả    Hằng

MT    Thuỷ

Hát    Tâm

TD     Độ

4

 

TH    Hằng

TD   Độ

 

Anh   Luyến

5

 

 

 

 

 

6

1

TD   Độ

TLV    Hằng

Toán   Hằng

Anh   Luyến

Toán      Hoà

2

Toán  Phương

Toán    Hằng

TLV  Hằng

TH     Hải

Anh   Luyến

3

Ctả    Phương

TNXH  Hằng

T,viết

TH     Hải

TLV     Hoà

4

TH    Phương

SH

Anh   Luyến

 

SH

5

SH

 

SH

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chó:  -  H§TT: Ho¹t ®éng tËp thÓ

  - TH: Thùc hµnh kiÕn thøc ®· häc

- G§+ BD: Gióp ®ì häc sinh yÕu, båi d­ìng häc sinh giái