Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 3

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 3


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

Trường TH: HOÀNG QuẾ

 

 

 

Năm học 2013 - 2014 - Học kỳ 1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 3

Thực hiện từ ngày 05 tháng 9 năm 2013

BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

3A

3B

3C

3D

3E

2

1

C cờ

 

Cờ

Cờ

 

2

 

TD     Giang

TĐ    Nhung

 

Anh   Luyến

3

 

Tđọc   Toán

KC   Nhung 

 

TĐ     Bông

4

 

KC     Toán

Toán Nhung

 

KC     Bông

5

 

Toán   Toán

TNXH Nhung

 

Toán   Bông

3

1

 

 

 

 

 

2

Tđọc  Tuyết

Toán   Toán

TĐ    Nhung

 

TĐ     Bông

3

Toán   Tuyết

TC    Hương

Toán Nhung

 

Anh   Luyến

4

Ctả     Tuyết

Ctả    Toán

TD   Giang

 

Toán   Bông

5

Đ. đức Tuyết

LT&C Toán

LT&C Nhung

 

Đ đức Bông

4

1

 

 

 

 

T viết  Bông

2

 

Tđọc   Toán

Toán Nhung

MT    Thuỷ

TD   Độ

3

 

Toán   Toán

Hát    Tâm

Toán  Thanh

Toán   Bông

4

 

TNXH Toán

Ctả     Nhung

LT&C  Thanh

TNXH Bông

5

 

TD   Giang

TLV   Nhung

TNXH  Thanh

Hát    Tâm

5

1

 

 

 

 

 

2

 

Toán   Toán

Toán  Nhung

 

LT&C Bông

3

 

Ctả    Toán

Tviết  Nhung

 

Toán   Bông

4

 

TNXH Toán

TNXH Nhung

 

Ctả  Bông

5

 

Đ.đức  Toán

Đ.đức  Nhung

 

TNXH Bông

6

1

 

 

 

 

 

2

TLV     Tuyết

Toán   Toán

Toán Nhung

Toán  Thanh

TLV  Bông

3

Toán   Tuyết

TLV   Toán

Ctả  Nhung

TLV  Thanh

TD   Độ

4

TNXH Tuyết

Hát    Tâm

TH   Nhung

Ctả    Thanh

Toán   Bông

5

TH       Tuyết

MT    Thuỷ

TH   Nhung

TNXH  Thanh

Ctả  Bông

7

 

SH

SH

SH

SH

SH

 

 

 

 

 

 

 

Tin      Thảo

Tin     Thảo

 

TH    Thanh

TH    Bông

 

Tin      Thảo

Tin     Thảo

 

TH     Thanh

TH     Bông

 

Anh    Luyến

Anh    Luyến

 

TH   Thanh

TH    Bông

BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

2

Tđọc   Tuyết

 

TH  Nhung

Toán  Thanh

 

3

KC     Tuyết

 

TH  Nhung

TD   Giang

 

4

Toán   Tuyết

 

MT    Thuỷ

Tđọc  Thanh

 

5

Ctả     Tuyết

 

 

KC  Thanh

 

3

1

 

 

 

 

 

2

 

 

TC     Hương

Toán  Thanh

 

3

 

 

MT    Thuỷ

TC   Hương

 

4

 

 

Hát    Tâm

Tđọc  Thanh

 

5

 

 

 

Tviết  Thanh

 

4

1

 

 

 

Đ. Đức  Thanh

 

2

TD      Độ

 

TH     Nhung

Anh   Luyến

 

3

Hát      Tâm

 

Anh   Luyến

TD   Giang

 

4

Toán    Tuyết

 

HĐTT Nhung

Tin     Thảo

 

5

Tviết    Tuyết

 

 

Tin      Thảo

 

5

1

TNXH Tuyết

 

 

 

 

2

Toán   Tuyết

TH   Toán

TD      Giang

Toán  Thanh

 

3

LT&C Tuyết

Toán  Toán

TH     Nhung

Ctả    Thanh

 

4

TC     Hương

TH    Toán

HĐTT Nhung

Anh   Luyến

 

5

MT     Hương

 

 

Hát    Tâm

 

6

1

 

 

 

 

 

2

TH     Tuyết

 

Tin    Thảo

 

TC   Hương

3

TD      Độ

 

Tin    Thảo

 

MT    Thuỷ

4

TH     Tuyết

 

Anh   Luyến

 

Tin    Thảo

5

TH     Tuyết

 

 

 

Tin    Thảo

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chó:  -  H§TT: Ho¹t ®éng tËp thÓ

  - TH: Thùc hµnh kiÕn thøc ®· häc

- G§+ BD: Gióp ®ì häc sinh yÕu, båi d­ìng häc sinh giái