Asset Publisher

TT HỌC SINH NĂM HỌC 2013 - 2014

TT HỌC SINH NĂM HỌC 2013 - 2014


 

Loại học sinh

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tổng số học sinh

533

114

128

113

71

107

Trong TS: - Nữ

250

52

57

53

35

53

 - Dân tộc

5

 

1

 

3

1

 - Nữ dân tộc

3

 

 

 

3

 

 Số học sinh tuyển mới

114

114

 

 

 

 

Trong TS: - Số HS đã học lớp mẫu giáo 5T

114

114

 

 

 

 

 - Nữ

52

52

 

 

 

 

 - Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 - Nữ dân tộc

 

 

 

 

 

 

 + Học sinh khuyết tật

 

 

 

 

 

 

Số HS lưu ban năm học trước

 

 

 

 

 

 

Trong TS: - Nữ

 

 

 

 

 

 

 - Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 - Nữ dân tộc

 

 

 

 

 

 

 + Học sinh khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 - Số học sinh chuyển đi trong hè

 

 

 

 

 

 

 - Số học sinh chuyển đến trong hè

 

 

 

 

 

 

 - Số học sinh bỏ học trong hè

 

 

 

 

 

 

Trong TS: - Nữ

 

 

 

 

 

 

 - Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 - Nữ dân tộc

 

 

 

 

 

 

 + Học sinh khuyết tật

 

 

 

 

 

 

Nguyên nhân bỏ học

 

 

 

 

 

 

Trong TS:+ Hoàn cảnh gia đình khó khăn

 

 

 

 

 

 

   + Học lực yếu kém

 

 

 

 

 

 

   + Xa trường, đi lại khó khăn

 

 

 

 

 

 

   + Thiên tai, dịch bệnh

 

 

 

 

 

 

   + Do kỳ thị

 

 

 

 

 

 

   + Nguyên nhân khác

 

 

 

 

 

 

 - Số học sinh là Đội viên

 

 

 

 

 

 

TS HS Chia ra:(I) - Số học sinh học 5 buổi/tuần

 

 

 

 

 

 

             - Số học sinh học 6-9 buổi/tuần

437

82

96

81

71

107

             - Số học sinh học 2 buổi/ngày

96

32

32

32

 

 

 - Số học sinh học tin học

291

 

 

113

71

107

 - Số học sinh học tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 - Số học sinh phổ thông DT bán trú(**)

 

 

 

 

 

 

Số học sinh theo loại lớp đặc biệt

Trong TS: - Số học sinh lớp ghép

 

 

 

 

 

 

 - Số học sinh lớp bán trú

96

32

32

32

 

 

 - Số học sinh bán trú dân nuôi

 

 

 

 

 

 

 - Số học sinh nội trú dân nuôi

 

 

 

 

 

 

 - Số học sinh KT học hoà nhập

 

 

 

 

 

 

Số học sinh học ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Tiếng Anh

533

114

128

113

71

107

 - Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Nga

 

 

 

 

 

 

 - Ngoại ngữ khác

 

 

 

 

 

 

Số học sinh theo độ tuổi(***)

533

114

128

113

71

107

Chia ra: - Dưới 6 tuổi

 

 

 

 

 

 

 - 6 tuổi

114

114

 

 

 

 

 - 7 tuổi

128

 

128

 

 

 

 - 8 tuổi

113

 

 

113

 

 

 - 9 tuổi

70

 

 

 

70

 

 - 10 tuổi

108

 

 

 

1

107

 - Trên 10 tuổi

 

 

 

 

 

 

Số học sinh nữ theo độ tuổi(***)

250

52

57

53

35

53

Chia ra: - Dưới 6 tuổi

 

 

 

 

 

 

 - 6 tuổi

52

52

 

 

 

 

 - 7 tuổi

57

 

57

 

 

 

 - 8 tuổi

53

 

 

53

 

 

 - 9 tuổi

34

 

 

 

34

 

 - 10 tuổi

54

 

 

 

1

53

 - Trên 10 tuổi

 

 

 

 

 

 

Số học sinh dân tộc theo độ tuổi(***)

5

 

1

 

3

1

Chia ra: - Dưới 6 tuổi

 

 

 

 

 

 

 - 6 tuổi

 

 

 

 

 

 

 - 7 tuổi

1

 

1

 

 

 

 - 8 tuổi

 

 

 

 

 

 

 - 9 tuổi

3

 

 

 

3

 

 - 10 tuổi

1

 

 

 

 

1

 - Trên 10 tuổi